THU CHIỀU & THƯƠNG TIẾC (Mỗi Bài Thơ Đều Có 32 Cách Đọc)

Tháng Mười Một 18, 2015 at 10:46 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THU CHIỀU Với 32 CÁCH ĐỌC và NHỮNG BIẾN ĐỔI THÚ VỊ

THU CHIỀU

“Bài Thơ này với 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác, đã từng gởi đến nhiều quý vị yêu thơ thưởng thức trước đây. Nhưng tác giả cảm thấy còn có đôi chỗ chưa thật vừa ý, nên cố gắng sửa chữa đến 32 cách đọc như đọc từ trên xuống, từ dưới lên, và từ trái sang phải, hoặc đọc từ phải sang trái, nhất là khi cắt bỏ bài thơ còn lại 5 chữ, 4 chữ, và 3 chữ trong mỗi câu cho được trọn ý hơn”.

“Kế đến là dùng 56 chữ của bài Thất Ngôn Bát Cú “Thu Chiều” này, để sắp xếp lại từng chữ, từng câu biến đổi thành những bài thơ Thất Ngôn Bát Cú khác, cùng các bài Tứ Tuyệt, Lục Bát và Song Thất Lục Bát, cho được có hồn hơn, và mỗi bài tạm cho thêm “tựa đề” để người đọc dễ dàng phân biệt”.

“Mục đích là muốn trình bày sự phong phú và độc đáo của tiếng Việt, mà ít có thứ tiếng nào trên thế giới sánh được. Mong tình lượng thứ, và cám ơn sự vui đọc trọn vẹn bài thơ này của quý vị yêu thơ, cũng như phê bình và góp ý vậy”.
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

1.- Đọc Xuôi :

Thu chiều nắng quyện, bóng tà dương,
Sóng lặng sông đầy, gió thoảng hương.
Du khách đắm say, hồn mộng gởi,
Bích lầu mơ cảm, ý tình vương.
Thơ đề bút vẽ, mầu lưu luyến,
Nhạc trổi đàn ngân, điệu mến thương.
Chờ đợi khúc ngâm, lời ngọc chuốc,
Tơ lòng đẹp thắm, sắc đài chương !

2.- Đọc Ngược :

Chương đài sắc thắm, đẹp lòng tơ,
Chuốc ngọc lời ngâm, khúc đợi chờ.
Thương mến điệu ngân, đàn trổi nhạc,
Luyến lưu mầu vẽ, bút đề thơ.
Vương tình ý cảm, mơ lầu bích,
Gởi mộng hồn say, đắm khách du.
Hương thoảng gió đầy, sông lặng sóng,
Dương tà bóng quyện, nắng chiều thu !

A.- THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC CHỮ VÀ CÁC CÂU :

Dùng 56 chữ của bài thơ trên, làm thành các bài thơ
Bát Cú, Tứ Tuyệt, Lục Bát và Song Thất Lục Bát.
Mỗi bài đều được đặt thêm một tựa khác
:

Bài “Bát Cú 1” : Lời Tơ Mộng Đắm.

Sóng lặng đợi chờ, gió thoảng hương,
Sông đầy đẹp bóng, nắng tà dương.
Lời tơ mộng đắm, say hồn gởi,
Du khách tình mơ, cảm ý vương.
Trổi nhạc đàn ngân, lầu ngọc bích,
Chuốc mầu bút vẽ, sắc đài chương.
Thơ đề thắm quyện lòng lưu luyến,
Ngâm khúc chiều thu, điệu mến thương !

Bài “Bát Cú 2” : Cảm Khúc Đài Chương.

Sông đầy sóng lặng, bóng tà dương,
Nắng quyện chiều thu, gió thoảng hương.
Du khách đắm mơ… lầu ngọc bích,
Mộng lòng say cảm… khúc đài chương.
Đàn ngân nhạc trổi, hồn lưu luyến,
Bút vẽ thơ đề, điệu mến thương.
Chờ đợi sắc mầu tơ thắm đẹp,
Chuốc lời ngâm gởi… ý tình vương !

Bài “Bát Cú 3” : Du Khách Đợi Chờ.

Lòng quyện hồn thu, gởi ý vương,
Tơ chiều chuốc thắm, sắc tà dương.
Thơ đề nhạc trổi, lời lưu luyến,
Bút vẽ đàn ngân, điệu mến thương.
Lầu mộng cảm mơ, mầu bích ngọc,
Khúc ngâm say đắm, bóng đài chương.
Đẹp tình sóng lặng, sông đầy nắng,
Du khách đợi chờ, gió thoảng hương !

Bài “Bát Cú 4” : Sông Đầy Mộng Cảm.

Dương tà bóng quyện, đẹp lòng tơ,
Gió gởi lời ngâm, khúc đợi chờ.
Lưu luyến điệu ngân, đàn trổi nhạc,
Mến thương mầu vẽ, bút đề thơ.
Sông đầy mộng cảm, mơ lầu bích,
Sóng lặng hồn say, đắm khách du.
Nắng thoảng hương chiều, vương sắc thắm,
Chương đài ngọc chuốc, ý tình thu !

Bài “Tứ Tuyệt 1” : Gió Gởi Tình Vương.

Gió gởi tình vương, quyện sắc tơ,
Đầy hương mộng đẹp, nắng chiều thu.
Mến thương nhạc trổi, đàn ngân điệu,
Lưu luyến hồn say, đắm khách du.
000
Đề bút vẽ mầu, sông lặng sóng,
Đài chương ngọc chuốc, thắm lòng thơ.
Bóng tà dương thoảng, mơ lầu bích,
Ý cảm lời ngâm, khúc đợi chờ !

Bài “Tứ Tuyệt 2” : Nắng Chiều Quyện Thắm.

Nắng chiều quyện thắm, bóng tà dương,
Lòng mến đàn ngân, trổi điệu thương.
Du khách thơ đề, mơ chuốc ngọc,
Đắm hồn say gởi, khúc đài chương.
000
Ý tình bút vẽ, mầu lưu luyến,
Chờ đợi lời ngâm, đẹp sắc hương.
Sóng lặng đầy sông, thu thoảng gió,
Bích lầu mộng cảm, nhạc tơ vương !

Bài “Tứ Tuyệt 3” : Ý Cảm Hồn Thu.

Nắng quyện hồn thu, đầy ý cảm,
Chương đài gió gởi, bóng tà dương.
Thơ đề đẹp sắc, say mầu vẽ,
Nhạc trổi đàn ngân, bút thoảng hương.
000
Ngọc chuốc lời ngâm, sông lặng sóng,
Đợi chờ lưu luyến, khúc tơ vương.
Thắm lòng du khách, mơ lầu bích,
Chiều đắm mộng tình, điệu mến thương !

Bài “Tứ Tuyệt 4” : Nhạc Trổi Đàn Ngân.

Mầu thu nắng gởi, bóng tà dương,
Nhạc trổi đàn ngân, gió thoảng hương.
Chiều đắm hồn say, mơ bút vẽ,
Mộng lòng quyện thắm, sắc tơ vương.
000
Bích lầu lưu luyến, tình du khách,
Cảm ý thơ đề, điệu mến thương.
Chờ đợi khúc ngâm, lời chuốc ngọc,
Đầy sông lặng sóng, đẹp đài chương !

Bài “Lục Bát 1” : Lời Ngâm Ngọc Chuốc.

Bóng chiều quyện nắng tà dương,
Khách du say đắm khúc đàn đẹp mơ.
Mộng hồn thắm ý đề thơ,
Điệu ngân nhạc trổi, đợi chờ đài chương.
Đầy sông sóng lặng thoảng hương.
Lời ngâm chuốc ngọc, tơ vương bích lầu.
Cảm lòng tình gởi gió thu.
Luyến lưu bút vẽ, sắc mầu mến thương.

Bài “Lục Bát 2” : Tình Gởi Luyến Lưu.

Đầy sông quyện bóng tà dương,
Nắng vương say đắm, điệu đàn khách du.
Gió chiều lặng sóng hồn mơ…
Chương đài đẹp thắm, đề thơ bích lầu.
Mến thương bút vẽ sắc mầu,
Trổi ngân nhạc cảm, ý thu đợi chờ.
Khúc ngâm ngọc chuốc lời tơ,
Thoảng hương tình gởi, luyến lưu mộng lòng.

Bài “Song Thất Lục Bát 1” : Hồn Thơ Gió Quyện.
Đề bút vẽ, sắc mầu say cảm,
Trổi đàn ngân, tơ đắm ý vương.
Nắng chiều đẹp bóng tà dương,
Đầy sông lặng sóng, mộng hương đợi chờ.
000
Lầu bích gởi, hồn thơ gió quyện,
Điệu mến thương, lưu luyến lòng mơ,
Chuốc lời ngâm khúc ngọc thu,
Đài chương thoảng nhạc, khách du thắm tình.

Bài “Song Thất Lục Bát” 2 : Ý Đẹp Tơ Lòng.

Lầu bích ngọc, đắm tình cảm sắc,
Điệu đàn ngân, trổi nhạc hồn vương.
Gió chiều thu thắm thoảng hương,
Quyện mầu bút vẽ, đài chương đợi chờ.
000
Bóng tà dương, khách du gởi mộng,
Nắng đầy sông, lặng sóng đề thơ,
Khúc ngâm lưu luyến say mơ,
Chuốc lời thương mến, ý tơ đẹp lòng,

B.- CÁC CÁCH ĐỌC :

Từ Bài Thu Chiều đầu tiên vừa Đọc Xuôi và Đọc
Ngược; xin cắt bỏ 2 chữ, 3 chữ, 4 chữ, 5 chữ trong
mỗi câu, để trở thành những bài Thơ Tự Do, và
đọc từ trên xuống, từ dưới lên
:

THU CHIỀU

Cách Đọc 1.- Đọc Xuôi :
Thu chiều nắng quyện, bóng tà dương,
Sóng lặng sông đầy, gió thoảng hương.
Du khách đắm say, hồn mộng gởi,
Bích lầu mơ cảm, ý tình vương.
Thơ đề bút vẽ, mầu lưu luyến,
Nhạc trổi đàn ngân, điệu mến thương.
Chờ đợi khúc ngâm, lời ngọc chuốc,
Tơ lòng đẹp thắm, sắc đài chương !

Cách Đọc 2.- Đọc Ngược :
Chương đài sắc thắm, đẹp lòng tơ,
Chuốc ngọc lời ngâm, khúc đợi chờ.
Thương mến điệu ngân, đàn trổi nhạc,
Luyến lưu mầu vẽ, bút đề thơ.
Vương tình ý cảm, mơ lầu bích,
Gởi mộng hồn say, đắm khách du.
Hương thoảng gió đầy, sông lặng sóng,
Dương tà bóng quyện, nắng chiều thu !

Cách Đọc 3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ 5 chữ :
Nắng quyện bóng tà dương…
Sông đầy gió thoảng hương…
Đắm say hồn mộng gởi…
Mơ cảm ý tình vương…
Bút vẽ mầu lưu luyến…
Đàn ngân điệu mến thương…
Khúc ngâm lời ngọc chuốc…
Đẹp thắm sắc đài chương…!

Cách Đọc 4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi như Cách 3, nhưng
đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :
Nắng quyện…
Bóng tà dương…

Sông đầy gió…
Thoảng hương…

Đắm say…
Hồn mộng gởi…

Mơ cảm…
Ý tình vương…

Bút vẽ…
Mầu lưu luyến…

Đàn ngân…
Điệu mến thương…

Khúc ngâm…
Lời ngọc chuốc…

Đẹp thắm…
Sắc đài chương…!

Cách Đọc 5.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược thành Thơ 5 chữ :
Sắc thắm đẹp lòng tơ…
Lời ngâm khúc đợi chờ…
Điệu ngân đàn trổi nhạc…
Mầu vẽ bút đề thơ…
Ý cảm mơ lầu bích…
Hồn say đắm khách du…
Gió đầy sông lặng sóng…
Bóng quyện nắng chiều thu…!

Cách Đọc 6.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược như Cách 5, nhưng
đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :
Sắc thắm…
Đẹp lòng tơ…

Lời ngâm…
Khúc đợi chờ…

Điệu ngân…
Đàn trổi nhạc…

Mầu vẽ…
Bút đề thơ…

Ý cảm…
Mơ lầu bích…

Hồn say…
Đắm khách du…

Gió đầy…
Sông lặng sóng…

Bóng quyện…
Nắng chiều thu…!

Cách Đọc 7.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ Tự Do 4 chữ :
Quyện bóng tà dương…
Đầy gió thoảng hương…
Say hồn mộng gởi…
Cảm ý tình vương…
Vẽ mầu lưu luyến…
Ngân điệu mến thương…
Ngâm lời ngọc chuốc…
Thắm sắc đài chương…!

Cách Đọc 8.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi như Cách 7,
nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 chữ :
Quyện bóng…
Tà dương…

Đầy gió…
Thoảng hương…

Say hồn…
Mộng gởi…

Cảm ý…
Tình vương…

Vẽ mầu…
Lưu luyến…

Ngân điệu…
Mến thương…

Ngâm lời…
Ngọc chuốc…

Thắm sắc…
Đài chương…!

Cách Đọc 9.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ Tự Do 4 chữ :
Thắm đẹp lòng tơ…
Ngâm khúc đợi chờ…
Ngân đàn trổi nhạc…
Vẽ bút đề thơ…
Cảm mơ lầu bích…
Say đắm khách du…
Đầy sông lặng sóng…
Quyện nắng chiều thu…!

Cách Đọc 10.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, như Cách 9,
nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 chữ :
Thắm đẹp…
Lòng tơ…

Ngâm khúc…
Đợi chờ…

Ngân đàn…
Trổi nhạc…

Vẽ bút…
Đề thơ…

Cảm mơ…
Lầu bích…

Say đắm…
Khách du…

Đầy sông…
Lặng sóng…

Quyện nắng…
Chiều thu…!

Cách Đọc 11.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ Tự Do 3 chữ :
Bóng tà dương…
Gió thoảng hương…
Hồn mộng gởi…
Ý tình vương…
Mầu lưu luyến…
Điệu mến thương…
Lời ngọc chuốc…
Sắc đài chương…!

Cách Đọc 12.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ Tự Do 3 chữ :
Đẹp lòng tơ…
Khúc đợi chờ…
Đàn trổi nhạc…
Bút đề thơ…
Mơ lầu bích…
Đắm khách du…
Sông lặng sóng…
Nắng chiều thu…!

Cách Đọc 13.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ Tự Do 4 chữ :
Thu chiều nắng quyện…
Sóng lặng sông đầy…
Du khách đắm say…
Bích lầu mơ cảm…
000
Thơ đề bút vẽ…
Nhạc trổi đàn ngân…
Chờ đợi khúc ngâm…
Tơ lòng đẹp thắm…!

Cách Đọc 14.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi như Cách 13,
nhưng đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ :
Thu chiều…
Nắng quyện…

Sóng lặng…
Sông đầy…

Du khách…
Đắm say…

Bích lầu…
Mơ cảm…

000

Thơ đề…
Bút vẽ…

Nhạc trổi…
Đàn ngân…

Chờ đợi…
Khúc ngâm…

Tơ lòng…
Đẹp thắm…!

Cách Đọc 15.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ Tự Do 4 chữ :
Chương đài sắc thắm…
Chuốc ngọc lời ngâm…
Thương mến điệu ngân…
Luyến lưu mầu vẽ…
000
Vương tình ý cảm…
Gởi mộng hồn say…
Hương thoảng gió đầy…
Dương tà bóng quyện…!

Cách Đọc 16.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược, như Cách 15,
nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 chữ :
Chương đài…
Sắc thắm…

Chuốc ngọc…
Lời ngâm…

Thương mến…
Điệu ngân…

Luyến lưu…
Mầu vẽ…

000

Vương tình…
Ý cảm…

Gởi mộng…
Hồn say…

Hương thoảng…
Gió đầy…

Dương tà…
Bóng quyện…!

Cách Đọc 17.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ 5 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Đẹp thắm sắc đài chương…
Khúc ngâm lời ngọc chuốc…
Đàn ngân điệu mến thương…
Bút vẽ mầu lưu luyến…
Mơ cảm ý tình vương…
Đắm say hồn mộng gởi…
Sông đầy gió thoảng hương…
Nắng quyện bóng tà dương…!

Cách Đọc 18.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi như Cách 17, nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Đẹp thắm…
Sắc đài chương…

Khúc ngâm…
Lời ngọc chuốc…

Đàn ngân…
Điệu mến thương…

Bút vẽ…
Mầu lưu luyến…

Mơ cảm…
Ý tình vương…

Đắm say…
Hồn mộng gởi…

Sông đầy…
Gió thoảng hương…

Nắng quyện…
Bóng tà dương…!

Cách Đọc 19.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ 5 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Bóng quyện nắng chiều thu…
Gió đầy sông lặng sóng…
Hồn say đắm khách du…
Ý cảm mơ lầu bích…
Mầu vẽ bút đề thơ…
Điệu ngân đàn trổi nhạc…
Lời ngâm khúc đợi chờ…
Sắc thắm đẹp lòng tơ…!

Cách Đọc 20.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược như Cách 19,
nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Bóng quyện…
Nắng chiều thu…

Gió đầy…
Sông lặng sóng…

Hồn say…
Đắm khách du…

Ý cảm…
Mơ lầu bích…

Mầu vẽ…
Bút đề thơ…

Điệu ngân…
Đàn trổi nhạc…

Lời ngâm…
Khúc đợi chờ…

Sắc thắm…
Đẹp lòng tơ…!

Cách Đọc 21.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ Tự Do 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Thắm sắc đài chương…
Ngâm lời ngọc chuốc…
Ngân điệu mến thương…
Vẽ mầu lưu luyến…
Cảm ý tình vương…
Say hồn mộng gởi…
Đầy gió thoảng hương…
Quyện bóng tà dương…!

Cách Đọc 22.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi như Cách 21, thành
Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Thắm sắc…
Đài chương…

Ngâm lời…
Ngọc chuốc…

Ngân điệu…
Mến thương…

Vẽ mầu…
Lưu luyến…

Cảm ý…
Tình vương…

Say hồn…
Mộng gởi…

Đầy gió…
Thoảng hương…

Quyện bóng…
Tà dương…!

Cách Đọc 23.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ Tự Do 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Quyện nắng chiều thu…
Đầy sông lặng sóng…
Say đắm khách du…
Cảm mơ lầu bích…
Vẽ bút đề thơ…
Ngân đàn trổi nhạc…
Ngâm khúc đợi chờ…
Thắm đẹp lòng tơ…!

Cách Đọc 24.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược như Cách 23, thành
Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Quyện nắng…
Chiều thu…

Đầy sông…
Lặng sóng…

Say đắm…
Khách du…

Cảm mơ…
Lầu bích…

Vẽ bút…
Đề thơ…

Ngân đàn…
Trổi nhạc…

Ngâm khúc…
Đợi chờ…

Thắm đẹp…
Lòng tơ…!

Cách Đọc 25.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ Tự Do mỗi câu 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Sắc đài chương…
Lời ngọc chuốc…
Điệu mến thương…
Mầu lưu luyến…
Ý tình vương…
Hồn mộng gởi…
Gió thoảng hương…
Bóng tà dương…!

Cách Đọc 26.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ
Tự Do mỗi câu 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Nắng chiều thu…
Sông lặng sóng…
Đắm khách du…
Mơ lầu bích…
Bút đề thơ…
Đàn trổi nhạc…
Khúc đợi chờ…
Đẹp lòng tơ…!

Cách Đọc 27.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ
Tự Do mỗi câu 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Tơ lòng đẹp thắm…
Chờ đợi khúc ngâm…
Nhạc trổi đàn ngân…
Thơ đề bút vẽ…
000
Bích lầu mơ cảm…
Du khách đắm say…
Sóng lặng sông đầy…
Thu chiều nắng quyện…!

Cách Đọc 28.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi, như Cách 27, nhưng
đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ, và từ dưới lên :
Tơ lòng…
Đẹp thắm…

Chờ đợi…
Khúc ngâm…

Nhạc trổi…
Đàn ngân…

Thơ đề…
Bút vẽ…

000

Bích lầu…
Mơ cảm…

Du khách…
Đắm say…

Sóng lặng…
Sông đầy…

Thu chiều…
Nắng quyện…!

Cách Đọc 29.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ
Tự Do mỗi câu 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :
Dương tà bóng quyện…
Hương thoảng gió đầy…
Gởi mộng hồn say…
Vương tình ý cảm…
000
Luyến lưu mầu vẽ…
Thương mến điệu ngân…
Chuốc ngọc lời ngâm…
Chương đài sắc thắm…!

Cách Đọc 30.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược, như Cách 29, nhưng
đọc thành Thơ Tự Do mỗi câu 2 chữ, và từ câu dưới lên :
Dương tà…
Bóng quyện…

Hương thoảng…
Gió đầy…

Gởi mộng…
Hồn say…

Vương tình…
Ý cảm…

000

Luyến lưu…
Mầu vẽ…

Thương mến…
Điệu ngân…

Chuốc ngọc…
Lời ngâm…

Chương đài…
Sắc thắm…!

Cách Đọc 31.- Đọc Bài Xuôi như Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :
Thu chiều…
Nắng quyện…
Bóng tà dương…

Sóng lặng…
Sông đầy…
Gió thoảng hương…

Du khách…
Đắm say…
Hồn mộng gởi…

Bích lầu…
Mơ cảm…
Ý tình vương…

Thơ đề…
Bút vẽ…
Mầu lưu luyến…

Nhạc trổi…
Đàn ngân…
Điệu mến thương…

Chờ đợi…
Khúc ngâm…
Lời ngọc chuốc…

Tơ lòng…
Đẹp thắm…
Sắc đài chương…!

Cách Đọc 32.- Đọc Bài Ngược như Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :
Chương đài…
Sắc thắm…
Đẹp lòng tơ…

Chuốc ngọc…
Lời ngâm…
Khúc đợi chờ…

Thương mến…
Điệu ngân…
Đàn trổi nhạc…

Luyến lưu…
Mầu vẽ…
Bút đề thơ…

Vương tình…
Ý cảm…
Mơ lầu bích…

Gởi mộng…
Hồn say…
Đắm khách du…

Hương thoảng…
Gió đầy…
Sông lặng sóng…

Dương tà…
Bóng quyện…
Nắng chiều thu…

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
_________________________________________________

THƯƠNG TIẾC

(32 Cách Đọc & Những Biến Đổi Thú Vị)

 

(Bài thơ này đã được tác giả xuất bản vào năm 1996 tại Nam Cali nằm trong tập thơ “Những Vần Thơ Vịnh Kiều” có 14 cách đọc khác nhau. Đến năm 2009 lại xuất bản lần nữa cũng tại Nam Cali, nằm trong tập thơ “Những Bài Thơ Độc Đáo”, có bổ túc thêm lên đến 20 cách đọc, và nhiều biến đổi thú vị khác. Bài thơ hân hạnh được nhiều diễn đàn điện tử trong và ngoài nước cho đăng, với nhiều lời khen tặng của độc giả khắp nơi. Tuy nhiên mỗi nơi đăng mỗi khác, số “các cách đọc” nhiều ít khác nhau, và những bài thơ biến đổi theo, cũng đăng không trọn vẹn.
Nay tác giả xin ghi lại đầy đủ vào đây, có sửa chữa cho hoàn chỉnh hơn lên đến “32 cách đọc”, nhất là khi cắt bỏ bài thơ còn lại 5 chữ, 4 chữ, và 3 chữ trong mỗi câu cho được trọn ý; cũng như dùng 56 chữ của bài Thất Ngôn Bát Cú “Thương Tiếc” này để sắp xếp lại từng chữ, từng câu, biến đổi thành những bài thơ Thất Ngôn Bát Cú khác, cùng các bài Tứ Tuyệt, Lục Bát và Song Thất Lục Bát cho được có hồn hơn, và đề thêm “tựa” cho mỗi bài để quý độc giả dễ phân biệt.
Mục đích là muốn trình bày sự phong phú và độc đáo của tiếng Việt, mà ít có thứ tiếng nào trên thế giới sánh được. Mong tình lượng thứ, và cám ơn sự vui đọc trọn vẹn bài thơ này của quý vị yêu thơ, cũng như phê bình và góp ý vậy).
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

1 .- Đọc xuôi :

Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan,
Nát rữa đời xuân, mộng dở dang !
Sương khói lạnh sầu, mây khuất nguyệt,
Gió mưa buồn rũ, phím rơi đàn !
Gương phiền tủi phận, vùi son phấn,
Lược trách hờn duyên, lỡ đá vàng !
Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,
Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !

2 .- Đọc ngược :

Trang đài rụng liễu, xót lòng thương,
Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !
Vàng đá lỡ duyên, hờn trách lược,
Phấn son vùi phận, tủi phiền gương !
Đàn rơi phím rũ, buồn mưa gió,
Nguyệt khuất mây sầu, lạnh khói sương !
Dang dở mộng xuân, đời rữa nát,
Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương !

A.- THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC CHỮ VÀ CÁC CÂU :

Dùng 56 chữ của bài thơ trên, làm thành các bài thơ
Bát Cú khác, cùng các bài Tứ Tuyệt, Lục Bát và Song
Thất Lục Bát :

Bài Bát Cú 1 : Sầu Trách Nguyệt.

Mệnh bạc, hồn oan, lạnh gió sương,
Thân chìm, liễu rụng, tủi lòng thương !
Lỡ duyên vàng đá, hờn xuân lược,
Vùi phận đài trang, đắm sắc gương !
Phím rũ đàn rơi, sầu trách nguyệt,
Khói phiền mây khuất, xót buồn hương !
Khóc mưa rữa nát đời son phấn,
Dang dở lệ tình, mộng thảm vương !

Bài Bát Cú 2 : Đắm Hồn Oan.

Lệ thảm lòng thương, mộng dở dang,
Tình xuân sắc rữa, đắm hồn oan !
Khói sương sầu trách, vùi son phấn,
Mưa gió hờn vương, lỡ đá vàng !
Phận tủi gương phiền, mây khuất nguyệt,
Duyên buồn lược rũ, phím rơi đàn !
Khóc đời mệnh bạc, chìm thân lạnh,
Rụng nát đài hương, xót liễu trang !

Bài Bát Cú 3 : Khóc Thảm Gương !

Liễu rụng sầu xuân, đắm sắc hương,
Thân chìm mệnh bạc, nát lòng thương !
Lỡ duyên vàng đá, buồn mưa gió,
Vùi phận đài trang, lạnh khói sương !
Phím rũ phiền mây, hờn mộng rữa,
Đàn rơi khuất nguyệt, trách tình vương !
Dở dang… lược tủi đời son phấn,
Lệ xót hồn oan, khóc thảm gương !

Bài Bát Cú 4 : Vương Mệnh Bạc.

Lạnh đắm chìm duyên, mộng dở dang,
Đời xuân rữa nát, tủi đài trang !
Phấn son lỡ phận, tình rơi lệ,
Gương lược vùi thân, phím trách đàn !
Sương khói thảm phiền, vương mệnh bạc,
Gió mưa buồn rũ, khóc hồn oan !
Mây hờn nguyệt khuất, sầu hương sắc,
Liễu rụng lòng thương, xót đá vàng !

Bài Tứ Tuyệt 1 : Khóc Dở Dang !

Xót phận gương rơi… tủi đá vàng,
Đời xuân sầu đắm, rũ hồn oan !
Sắc hương rữa nát, vùi son phấn,
Lệ thảm hờn duyên, lỡ phím đàn !
000
Lược trách tình vương, thân mệnh bạc,
Gió mưa chìm lạnh mộng đài trang !
Mây phiền nguyệt khuất, buồn sương khói,
Liễu rụng… lòng thương, khóc dở dang !

Bài Tứ Tuyệt 2 : Lỡ Đá Vàng.

Đời xuân chìm đắm, mộng đài trang,
Lệ thảm hờn duyên, khóc dở dang !
Lược trách thân phiền, vương mệnh bạc,
Gió mưa lòng lạnh, tủi hồn oan !
000
Sắc hương rữa nát, vùi son phấn
Xót phận gương rơi, rũ phím đàn !
Thương tình liễu rụng, buồn sương khói,
Nguyệt khuất sầu mây, lỡ đá vàng !

Bài Tứ Tuyệt 3 : Hương Sắc Rũ.

Đời xuân mộng rữa, đắm hồn oan,
Mệnh bạc lòng vương, khóc dở dang !
Lược trách, gương phiền, hương sắc rũ,
Gió mưa chìm lạnh, phím rơi đàn !
000
Mây hờn nguyệt khuất, buồn sương khói,
Xót phận sầu thân, lỡ đá vàng !
Phấn nát vùi son, thương liễu rụng,
Duyên tình lệ thảm, tủi đài trang !

Bài Tứ Tuyệt 4 : Phấn Son Vùi.

Nguyệt khuất, thân chìm, mệnh dở dang,
Xuân phiền lệ thảm, đắm hồn oan !
Sắc vương phận bạc, vùi son phấn,
Lược khóc hờn gương, lạnh phím đàn !
000
Sương khói buồn mây, rơi rụng liễu,
Mưa sầu trách gió, rũ đài trang,
Xót duyên mộng rữa, hương tình nát,
Đời tủi lòng thương, lỡ đá vàng !

Bài Tứ Tuyệt 5 : Xuân Rữa Nát.

Hồn oan mệnh bạc, xót lòng thương,
Chìm đắm mưa rơi, rũ khói sương !
Đàn lạnh phím hờn, son phấn lỡ,
Duyên phiền lược trách, tủi đời gương !
000
Đá vàng nguyệt khuất, sầu mây gió,
Liễu rụng buồn thân, phận sắc hương !
Dang dở mộng vùi, xuân rữa nát,
Trang đài thảm lệ, khóc tình vương !

Bài Tứ Tuyệt 6 : Lệ Xót Thương.

Mệnh bạc hồn oan, rữa sắc hương,
Đá vàng rơi nát, mộng lòng vương.
Đắm chìm trách phận, xuân buồn tủi,
Dang dở thân vùi, lạnh khói sương !
000
Đàn lỡ phím phiền, mây khuất nguyệt,
Duyên hờn lược khóc, thảm đời gương !
Gió mưa sầu rũ, tình son phấn,
Rụng liễu đài trang, lệ xót thương !

Bài Tứ Tuyệt 7 : Rơi Vàng Đá.

Trang đài mệnh bạc, xót lòng thương,
Liễu rụng buồn thân, rũ sắc hương !
Lỡ phím đắm đàn, chìm son phấn,
Mưa phiền nguyệt khuất, khói sầu vương !
000
Mây hờn mộng nát, rơi vàng đá,
Dang dở xuân vùi, lạnh gió sương !
Lệ thảm khóc đời, duyên phận rữa,
Oan hồn tủi lược, trách tình gương !

Bài Tứ Tuyệt 8 : Rũ Gió Sương.

Lệ thảm hồn oan, khóc sắc hương,
Trang đài mệnh đắm, tủi đời gương !
Mưa hờn nguyệt trách, vùi xuân lược,
Phím lỡ đàn rơi, lạnh khói vương !
000
Bạc phận phiền son, buồn phấn rữa,
Dở dang vàng đá, xót lòng thương !
Tình duyên mộng nát, sầu mây khuất,
Liễu rụng thân chìm, rũ gió sương !

Bài “Song Thất Lục Bát 1” : Chìm Hương Sắc.

Thân liễu rụng, xuân sầu dang dở,
Khóc hồn oan, phận lỡ lược gương.
Phấn son rữa nát… lòng thương,
Tủi đời nguyệt khuất, đài trang xót buồn.
000
Đàn rơi phím, trách hờn mệnh bạc,
Khói sương phiền, rũ sắc chìm hương.
Mộng vùi, mây đắm tình vương,
Gió mưa lệ thảm, đá vàng lạnh duyên !

Bài “Song Thất Lục Bát 2” : Khóc Hồn Oan.

Khóc hồn oan, chìm hương sắc rữa,
Liễu rụng sầu, xuân lỡ đài trang.
Gió mưa rũ lạnh khói sương,
Tủi thân mệnh bạc, lược gương trách hờn.
000
Đời dang dở, phấn son lệ thảm,
Phím đàn rơi, vùi đắm tình vương.
Phận buồn duyên nát đá vàng,
Mây phiền nguyệt khuất, xót thương mộng lòng !

Bài “Lục Bát 1” : Phận Đài Trang.

Hồn oan lệ thảm khóc duyên,
Phận sầu liễu rụng, mây phiền khói sương.
Thân chìm khuất, lỡ lược gương,
Trách đời bạc phận, đài trang xót buồn !
Mưa vùi nát rữa phấn son,
Gió xuân nguyệt lạnh, tủi hờn sắc hương.
Đàn rơi phím rũ, lòng thương,
Vương tình mộng đắm, đá vàng dở dang !

Bài “Lục Bát 2” : Tủi Sắc Hương.

Phận sầu bạc mệnh đài trang,
Khóc mưa lệ thảm, đá vàng dở dang.
Phím rơi, duyên lỡ lược gương,
Thân vùi đắm mộng, lòng thương xót đàn.
Mây phiền nguyệt lạnh khói sương,
Gió xuân chìm khuất, hồn oan rũ buồn.
Vương tình nát rữa phấn son,
Trách đời liễu rụng, tủi hờn sắc hương !

Bài “Lục Bát 3” : Tình Duyên Lỡ.

Trang đài bạc mệnh chìm thân,
Đàn vương phím thảm, gió xuân rũ buồn.
Mộng lòng, gương lược, phấn son,
Trách tình duyên lỡ, phận hờn xót thương.
Nguyệt phiền mây khuất khói sương,
Liễu sầu rụng khóc, đá vàng lệ rơi.
Hồn oan lạnh đắm mưa vùi,
Sắc hương nát rữa, tủi đời dở dang !

Bài “Lục Bát 4” : Đá Vàng Rơi.

Trách duyên tình lỡ phấn son,
Thân chìm mệnh bạc, oan hồn xót thương.
Tủi phiền đắm lược hờn gương,
Mộng lòng rữa nát, đá vàng lệ rơi.
Khói sương rũ phận mưa vùi,
Gió xuân khóc lạnh, thảm đời sắc hương.
Vương sầu liễu rụng đài trang,
Mây buồn nguyệt khuất, dở dang phím đàn !

B.- CÁC CÁCH ĐỌC :

Từ Bài Thơ “Thương Tiếc” Đầu Tiên Có Hai Cách
Đọc Xuôi Và Ngược, Xin Trình Bày Thêm 30 Cách
Đọc Nữa Như Sau :

3 .- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi
thành Bài Thơ Ngũ Ngôn :

Lệ thảm khóc hồn oan…
Đời xuân mộng dở dang…
Lạnh sầu mây khuất nguyệt…
Buồn rũ phím rơi đàn…
Tủi phận vùi son phấn…
Hờn duyên lỡ đá vàng…
Đắm chìm thân mệnh bạc…
Xót liễu rụng đài trang…!

4.- Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi như cách 3,
nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Lệ thảm…
Khóc hồn oan…

Đời xuân…
Mộng dở dang…

Lạnh sầu…
Mây khuất nguyệt…

Buồn rũ…
Phím rơi đàn…

Tủi phận…
Vùi son phấn…

Hờn duyên…
Lỡ đá vàng…

Đắm chìm…
Thân mệnh bạc…

Xót liễu…
Rụng đài trang…!

5 .- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược
thành Bài Thơ Ngũ Ngôn :

Rụng liễu xót lòng thương…
Thân chìm đắm sắc hương…
Lỡ duyên hờn trách lược…
Vùi phận tủi phiền gương…
Phím rũ buồn mưa gió…
Mây sầu lạnh khói sương…
Mộng xuân đời rữa nát…
Khóc thảm lệ tình vương…!

6.- Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược như cách 5,
nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Rụng liễu…
Xót lòng thương…

Thân chìm…
Đắm sắc hương…

Lỡ duyên…
Hờn trách lược…

Vùi phận…
Tủi phiền gương…

Phím rũ…
Buồn mưa gió…

Mây sầu….
Lạnh khói sương…

Mộng xuân…
Đời rữa nát…

Khóc thảm…
Lệ tình vương…!

7 .- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
thành Thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :

Thảm khóc hồn oan…
Xuân mộng dở dang…
Sầu mây khuất nguyệt…
Rũ phím rơi đàn…
Phận vùi son phấn…
Duyên lỡ đá vàng…
Chìm thân mệnh bạc…
Liễu rụng đài trang…!

8.- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ
Tự Do giống cách 7, nhưng đọc mỗi câu 2 chữ :

Thảm khóc…
Hồn oan…

Xuân mộng…
Dở dang…

Sầu mây…
Khuất nguyệt…

Rũ phím…
Rơi đàn…

Phận vùi…
Son phấn…

Duyên lỡ…
Đá vàng…

Chìm thân…
Mệnh bạc…

Liễu rụng…
Đài trang…!

9 .- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
thành Thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :

Liễu xót lòng thương…
Chìm đắm sắc hương…
Duyên hờn trách lược…
Phận tủi phiền gương…
Rũ buồn mưa gió…
Sầu lạnh khói sương…
Xuân đời rữa nát…
Thảm lệ tình vương…!

10 .- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược giống cách 9,
nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 chữ :

Liễu xót…
Lòng thương…

Chìm đắm…
Sắc hương…

Duyên hờn…
Trách lược…

Phận tủi…
Phiền gương…

Rũ buồn…
Mưa gió…

Sầu lạnh…
Khói sương…

Xuân đời…
Rữa nát…

Thảm lệ…
Tình vương…!

11 .- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
thành Thơ Tự Do mỗi câu 3 chữ :

Khóc hồn oan…
Mộng dở dang…
Mây khuất nguyệt…
Phím rơi đàn…
Vùi son phấn…
Lỡ đá vàng…
Thân mệnh bạc…
Rụng đài trang…!

12.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
Thành Thơ Tự Do mỗi câu 3 chữ :

Xót lòng thương…
Đắm sắc hương…
Hờn trách lược…
Tủi phiền gương…
Buồn mưa gió…
Lạnh khói sương…
Đời rữa nát…
Lệ tình vương…!

13.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
thành Thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :

Vương tình lệ thảm…
Nát rữa đời xuân…
Sương khói lạnh sầu…
Gió mưa buồn rũ…
Gương phiền tủi phận…
Lược trách hờn duyên…
Hương sắc đắm chìm…
Thương lòng xót liễu…!

14.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi thành Thơ
Tự Do như cách 13, nhưng đọc mỗi câu 2 chữ :

Vương tình…
Lệ thảm…

Nát rữa…
Đời xuân…

Sương khói…
Lạnh sầu…

Gió mưa…
Buồn rũ…

Gương phiền…
Tủi phận…

Lược trách…
Hờn duyên…

Hương sắc…
Đắm chìm…

Thương lòng…
Xót liễu…!

15 .- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
thành Thơ Tự Do mỗi câu 4 chữ :

Trang đài rụng liễu…
Bạc mệnh thân chìm…
Vàng đá lỡ duyên…
Phấn son vùi phận…
Đàn rơi phím rũ…
Nguyệt khuất mây sầu…
Dang dở mộng xuân…
Oan hồn khóc thảm…!

16.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược giống cách 15,
nhưng đọc thành Thơ Tự Do, mỗi câu 2 chữ :

Trang đài…
Rụng liễu…

Bạc mệnh…
Thân chìm…

Vàng đá…
Lỡ duyên…

Phấn son…
Vùi phận…

Đàn rơi…
Phím rũ…

Nguyệt khuất…
Mây sầu…

Dang dở…
Mộng xuân…

Oan hồn…
Khóc thảm…!

17 .- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ
Tự Do mỗi câu 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Thương lòng xót liễu…
Hương sắc đắm chìm…
Lược trách hờn duyên…
Gương phiền tủi phận…
Gió mưa buồn rũ…
Sương khói lạnh sầu…
Nát rữa đời xuân…
Vương tình lệ thảm…!

18.- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
thành Thơ Tự Do như cách 17, nhưng
đọc mỗi câu 2 chữ, và từ câu dưới lên :

Thương lòng…
Xót liễu…

Hương sắc…
Đắm chìm…

Lược trách…
Hờn duyên…

Gương phiền…
Tủi phận…

Gió mưa…
Buồn rũ…

Sương khói…
Lạnh sầu…

Nát rữa…
Đời xuân…

Vương tình…
Lệ thảm…!

19 .- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ
Tự Do mỗi câu 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Oan hồn khóc thảm…
Dang dở mộng xuân…
Nguyệt khuất mây sầu…
Đàn rơi phím rũ…
Phấn son vùi phận…
Vàng đá lỡ duyên…
Bạc mệnh thân chìm…
Trang đài rụng liễu…!

20 .- Cũng bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
Thành Thơ Tự Do như cách 19, nhưng
đọc mỗi câu 2 chữ, và từ câu dưới lên :

Oan hồn…
Khóc thảm…

Dang dở…
Mộng xuân…

Nguyệt khuất…
Mây sầu…

Đàn rơi…
Phím rũ…

Phấn son…
Vùi phận…

Vàng đá…
Lỡ duyên…

Bạc mệnh…
Thân chìm…

Trang đài…
Rụng liễu…!

21.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ
Tự Do, mỗi câu 5 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Xót liễu rụng đài trang…
Đắm chìm thân mệnh bạc…
Hờn duyên lỡ đá vàng…
Tủi phận vùi son phấn…
Buồn rũ phím rơi đàn…
Lạnh sầu mây khuất nguyệt…
Đời xuân mộng dở dang…
Lệ thảm khóc hồn oan…!

22.- Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
thành Thơ Tự Do như cách 21, nhưng
đọc mỗi câu 2 hoặc 3 chữ, và từ câu dưới lên :

Xót liễu…
Rụng đài trang…

Đắm chìm…
Thân mệnh bạc…

Hờn duyên…
Lỡ đá vàng…

Tủi phận…
Vùi son phấn…

Buồn rũ…
Phím rơi đàn…

Lạnh sầu…
Mây khuất nguyệt…

Đời xuân…
Mộng dở dang…

Lệ thảm…
Khóc hồn oan…!

23 .- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ
Tự Do mỗi câu 5 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Khóc thảm lệ tình vương…
Mộng xuân đời rữa nát…
Mây sầu lạnh khói sương…
Phím rũ buồn mưa gió…
Vùi phận tủi phiền gương…
Lỡ duyên hờn trách lược…
Thân chìm đắm sắc hương…
Rụng liễu xót lòng thương…!

24.- Cũng bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
thành Thơ Tự Do như cách 23, nhưng
mỗi câu 2 hoặc 3 chữ, và từ câu dưới lên :

Khóc thảm…
Lệ tình vương…

Mộng xuân…
Đời rữa nát…

Mây sầu…
Lạnh khói sương…

Phím rũ…
Buồn mưa gió…

Vùi phận…
Tủi phiền gương…

Lỡ duyên…
Hờn trách lược…

Thân chìm…
Đắm sắc hương…

Rụng liễu…
Xót lòng thương…!

25 .- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ
Tự Do mỗi câu 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Liễu rụng đài trang…
Chìm thân mệnh bạc…
Duyên lỡ đá vàng…
Phận vùi son phấn…
Rũ phím rơi đàn…
Sầu mây khuất nguyệt…
Xuân mộng dở dang…
Thảm khóc hồn oan…!

26 .- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
thành Thơ Tự Do như cách 25, nhưng
đọc mỗi câu 2 chữ, và từ câu dưới lên :

Liễu rụng…
Đài trang…

Chìm thân…
Mệnh bạc…

Duyên lỡ…
Đá vàng…

Phận vùi…
Son phấn…

Rũ phím…
Rơi đàn…

Sầu mây…
Khuất nguyệt…

Xuân mộng…
Dở dang…

Thảm khóc…
Hồn oan…!

27 .- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ
Tự Do mỗi câu 4 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Thảm lệ tình vương…
Xuân đời rữa nát…
Sầu lạnh khói sương…
Rũ buồn mưa gió…
Phận tủi phiền gương…
Duyên hờn trách lược…
Chìm đắm sắc hương…
Liễu xót lòng thương…!

28 .- Cũng bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
thành Thơ Tự Do như cách 27, nhưng
mỗi câu 2 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Thảm lệ…
Tình vương…

Xuân đời…
Rữa nát…

Sầu lạnh…
Khói sương…

Rũ buồn…
Mưa gió…

Phận tủi…
Phiền gương…

Duyên hờn…
Trách lược…

Chìm đắm…
Sắc hương…

Liễu xót…
Lòng thương…!

29 .- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi, thành Thơ
Tự Do mỗi câu 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Rụng đài trang…
Thân mệnh bạc…
Lỡ đá vàng…
Vùi son phấn…
Phím rơi đàn…
Mây khuất nguyệt…
Mộng dở dang…
Khóc hồn oan…

30 .- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược, thành Thơ
Tự Do mỗi câu 3 chữ, và đọc từ câu dưới lên :

Lệ tình vương…
Đời rữa nát…
Lạnh khói sương…
Buồn mưa gió…
Tủi phiền gương…
Hờn trách lược…
Đắm sắc hương…
Xót lòng thương…!

31 .- Đọc Xuôi như Thơ Tự Do mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Vương tình…
Lệ thảm…
Khóc hồn oan…

Nát rữa…
Đời xuân…
Mộng dở dang…

Sương khói…
Lạnh sầu…
Mây khuất nguyệt…

Gió mưa…
Buồn rũ…
Phím rơi đàn…

Gương phiền…
Tủi phận…
Vùi son phấn…

Lược trách…
Hờn duyên…
Lỡ đá vàng…

Hương sắc…
Đắm chìm…
Thân mệnh bạc…

Thương lòng…
Xót liễu…
Rụng đài trang…!

32 .- Đọc Ngược như Thơ Tự Do mỗi câu 2 hoặc 3 chữ :

Trang đài…
Rụng liễu…
Xót lòng thương…

Bạc mệnh…
Thân chìm…
Đắm sắc hương…

Vàng đá…
Lỡ duyên…
Hờn trách lược…

Phấn son…
Vùi phận…
Tủi phiền gương…

Đàn rơi…
Phím rũ…
Buồn mưa gió…

Nguyệt khuất…
Mây sầu…
Lạnh khói sương…

Dang dở…
Mộng xuân…
Đời rữa nát…

Oan hồn…
Khóc thảm…
Lệ tình vương…!

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Advertisements

Entry filed under: Trang Thơ Văn.

THƠ “THUẬN NGHỊCH ĐỘC” HỌA THƠ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Subscribe to the comments via RSS Feed


Bài viết mới

Chuyên mục

Bình luận mới nhất


%d bloggers like this: