THƠ “THUẬN NGHỊCH ĐỘC”

                           

1.- TẾT LƯU VONG

 

Đọc Xuôi :

Sương tuyết lạnh sầu héo cỏ cây,

Xứ xa chiều Tết rượu gì say !?

Thương mình nghĩ tủi niềm chua xót,

Mất nước hờn đau nỗi đắng cay !

Nhang khói nhạt tàn sân võ miếu,

Gió mưa nhoà phủ mái linh đài !

Hương quê nhớ Tết hồn tê tái…

Sương tuyết lạnh sầu héo cỏ cây !

 

Đọc Ngược :

Cây cỏ héo sầu lạnh tuyết sương,

Tái tê chiều Tết nhớ quê hương !

Đài linh mái phủ nhoà mưa gió,

Miếu võ sân tàn nhạt khói nhang !

Cay đắng nỗi đau hờn nước mất,

Xót chua niềm tủi nghĩ mình thương !

Say gì rượu Tết chiều xa xứ…

Cây cỏ héo sầu lạnh tuyết sương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

 

2.- THƯƠNG NHỚ CHIỀU QUÊ

 

Đọc Xuôi :

Quê chiều nắng quyện nước đầy sông,

Gợi bóng hình ai má ửng hồng.

Mê mãi ý tình lưu luyến cảnh,

Ngất ngây hồn mộng vấn vương lòng.

Thề non biển hẹn còn ghi khắc,

Hỏi gió mây tìm vẫn ước mong.

Đề cảm bút xưa người tưởng nhớ…

Quê chiều nắng quyện nước đầy sông !

 

Đọc Ngược :

Sông đầy nước quyện nắng chiều quê,

Nhớ tưởng người xưa bút cảm đề.

Mong ước vẫn tìm mây gió hỏi,

Khắc ghi còn hẹn biển non thề.

Lòng vương vấn mộng hồn ngây ngất,

Cảnh luyến lưu tình ý mãi mê.

Hồng ửng má ai hình bóng gợi…

Sông đầy nước quyện nắng chiều quê !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

3.- TIÊN-RỒNG 01

 

Đọc Xuôi :

Tiên-Rồng trứng nở diệu huyền cơ !

Định sẵn trời Nam : “Việt Đế cư !” *

Nguyên-Tống bại binh ghi sử cổ,

Hán-Mông hàng tướng khiếp uy xưa !

Truyền lưu kiếp kiếp từng con cháu,

Giữ trấn đời đời những cõi bờ !

Biên ải bán đành sao lũ quỷ…

Tiên-Rồng Mẹ khóc lệ nhòa mưa !

 

Đọc Ngược :

Mưa nhòa lệ khóc Mẹ Rồng Tiên !

Lũ quỷ sao đành bán ải biên ?

Bờ cõi những đời đời trấn giữ,

Cháu con từng kiếp kiếp lưu truyền !

Xưa uy khiếp tướng hàng Mông-Hán,

Cổ sử ghi binh bại Tống-Nguyên !

“Cư Đế Việt Nam” trời sẵn định…

Cơ huyền diệu nở trứng Rồng-Tiên !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

(*) Danh Tướng Lý Thường Kiệt : “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư”

 

4.- TIÊN RỒNG 02

 

Đọc Xuôi :

Tiên-Rồng đất Mẹ giống giòng xưa,

Việt tộc là đây chính cõi bờ !

Hiền hiếu đức khôn-càn đạo trọng,

Nghĩa nhân nền phước-hạnh đời mơ !

Riêng trời biển vững bền non nước,

Đẹp ý dân hòa thuận gió mưa !

Giềng mối những luôn gìn giữ mãi…

Tiên-Rồng đất Mẹ giống giòng xưa !

 

Đọc Ngược :

Xưa giòng giống Mẹ đất Rồng-Tiên,

Mãi giữ gìn luôn những mối giềng !

Mưa gió thuận hòa dân ý đẹp,

Nước non bền vững biển trời riêng !

Mơ đời hạnh-phước nền nhân nghĩa,

Trọng đạo càn-khôn đức hiếu hiền !

Bờ cõi chính đây là tộc Việt…

Xưa giòng giống Mẹ đất Rồng-Tiên !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

5.- THƯƠNG TIẾC

 

Đọc xuôi :

Vương tình lệ thảm khóc hồn oan,

Nát rữa đời đau mộng dở dang !

Sương khói lạnh sầu mây khuất nguyệt,

Gió mưa buồn hận phím rơi đàn !

Gương phiền tủi phận vùi son phấn,

Lược trách hờn duyên lỡ đá vàng !

Hương sắc đắm chìm thân mệnh bạc…

Thương lòng xót liễu rụng đài trang !

 

Đọc ngược :

Trang đài rụng liễu xót lòng thương,

Bạc mệnh thân chìm đắm sắc hương !

Vàng đá lỡ duyên hờn trách lược,

Phấn son vùi phận tủi phiền gương !

Đàn rơi phím hận buồn mưa gió,

Nguyệt khuất mây sầu lạnh khói sương !

Dang dở mộng đau đời rữa nát…

Oan hồn khóc thảm lệ tình vương !

 

 Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

6.- TỦI HẬN TÌNH MANG

 

Đọc Xuôi :                                            

Nhoà gương bóng rũ mộng hồn tan,

Phím nghẹn tơ rời rã tiếng đàn.

Tha thiết sắc hương buồn nhuỵ nát,

Tái tê mầu phấn nhạt son tàn !

Hoa hờn mệnh khổ lòng xao xuyến,

Phận lỡ đời thương lệ chứa chan !

Xa cách nỗi đau đành nghẹn uất…

Ca sầu nhịp tủi hận tình mang !

 

Đọc Ngược :

Mang tình hận tủi nhịp sầu ca,

Uất nghẹn đành đau nỗi cách xa.

Chan chứa lệ thương đời lỡ phận,

Xuyến xao lòng khổ mệnh hờn hoa !

Tàn son nhạt phấn mầu tê tái,

Nát nhuỵ buồn hương sắc thiết tha.

Đàn tiếng rã rời tơ nghẹn phím…

Tan hồn mộng rũ bóng gương nhoà !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 7.- KHÓC TÌNH SẦU

 

Đọc Xuôi :

Đau thương nỗi hận khóc tình sầu,

Bạc mệnh thân chìm đắm bể dâu.

Dầu dãi đêm tàn trăng gió lạnh…

Chứa chan hồn đẫm lệ canh thâu !

Cầu kinh ước nguyện lòng tha thiết,

Dứt cảnh hờn mê nét nhiệm mầu !

Nhầu úa mộng phai vàng ngọc nát…

Lâu đời khổ phận tủi trầm châu !

 

Đọc Ngược :                                

Châu trầm tủi phận khổ đời lâu,

Nát ngọc vàng phai mộng úa nhầu

Mầu nhiệm nét mê hờn cảnh dứt,

Thiết tha lòng nguyện ước kinh cầu.

Thâu canh lệ đẫm hồn chan chứa,

Lạnh gió trăng tàn đêm dãi dầu.

Dâu bể đắm chìm thân mệnh bạc…

Sầu tình khóc hận nỗi thương đau !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

8.- KHÚC HÁT MỘNG ĐỜI YÊU

 

Đọc Xuôi :                                                                                       

Mơ lòng đẹp thắm gió hiu hiu,

Nhớ tưởng lâng lâng điệu sáo diều.

Lờ lững nước mây chào nắng sớm,

Thiết tha hồn nhạc quyện mưa chiều.

Thơ tình ý đượm lời ngây ngất,

Viễn khách đàn ngân tiếng dặt dìu.

Chờ đợi trúc tiêu cùng trỗi nhịp…

Tơ hoà khúc hát mộng đời yêu !

 

Đọc Ngược :

Yêu đời mộng hát khúc hoà tơ,

Nhịp trỗi cùng tiêu trúc đợi chờ.

Dìu dặt tiếng ngân đàn  khách viễn,

Ngất ngây lời đượm ý tình thơ.

Chiều mưa quyện nhạc hồn tha thiết,

Sớm nắng chào mây nước lững lờ.

Diều sáo điệu lâng lâng tưởng nhớ…

Hiu hiu gió thắm đẹp lòng mơ !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

9.- THẸN ƯỚC TRĂNG THỀ

 

Đọc Xuôi :

Trăng thề thẹn ước lỗi đồng tâm,

Nghẹn uất đành duyên chuốc lỡ lầm.

Băng giá lạnh đời thương ngọc vỡ,

Gió mưa buồn liễu rụng châu trầm.

Ngăn tình nỗi hận lòng cay đắng,

Lấp mộng hồn đau lệ ướt dầm.

Chăn chiếu rũ hờn tơ lạc phím…

Giăng sầu chịu tủi phận thơ cầm !

 

Đọc Ngược :

Cầm thơ phận tủi chịu sầu giăng,

Phím lạc tơ hờn rũ chiếu chăn.

Dầm ướt lệ đau hồn mộng lấp,

Đắng cay lòng hận nỗi tình ngăn.

Trầm châu rụng liễu buồn mưa gió,

Vỡ ngọc thương đời lạnh giá băng.

Lầm lỡ chuốc duyên đành uất nghẹn…

Tâm đồng lỗi ước thẹn thề trăng !

16-12-2011

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

10.- THIỀN NGÂM

 

Đọc Xuôi :

Tu tầm đạo học quyết thành tâm,

Tịnh trí nhàn thân tạo đức âm.

Thơ phú vịnh ngâm thiền diệu ảo,

Tửu ca hòa ngộ định sâu thâm.

Tơ vương mộng nở sen vàng Hạ,

Trúc gợn hồn mơ liễu thắm Xuân.

Thờ thẩn gió Đông cười phủ tuyết…

Thu đùa nắng diệt sắc vô mầm !

 

Đọc Ngược :

Mầm vô sắc diệt nắng đùa Thu,

Tuyết phủ cười Đông gió thẩn thờ.

Xuân thắm liễu mơ hồn gợn trúc,

Hạ vàng sen nở mộng vương tơ.

Thâm sâu định ngộ hòa ca tửu,

Ảo diệu thiền ngâm vịnh phú thơ.

Âm đức tạo thân nhàn trí tịnh…

Tâm thành quyết học đạo tầm tu !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

11.- THIỀN CA

Đọc Xuôi :

Ta hỏi người đâu Phật có tâm ?

Phật tâm, tâm Phật, biết sao tầm ?

Ma tình nghiệp quả đường sâu thẳm !

Phật tánh nhân duyên cõi diệu thâm.

Hoa nở nhụy thơm nồng sắc thắm,

Gió đưa mùi ngát tỏa hương trầm.

Ca thiền ngộ đó… hồn vô tướng…

Ta hỏi người đâu Phật có tâm ?

Đọc Ngược :

Tâm có Phật đâu người hỏi ta ?

Tướng vô hồn đó… ngộ thiền ca.

Trầm hương tỏa ngát mùi đưa gió,

Thắm sắc nồng thơm nhụy nở hoa.

Thâm diệu cõi duyên nhân tánh Phật,

Thẳm sâu đường quả nghiệp tình ma !

Tầm sao biết Phật tâm, tâm Phật ?

Tâm có Phật đâu người hỏi ta ?

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

12.- THIỀN ĐỨC

 

Đọc Xuôi :

Thiền hỡi, thiền ơi… thiền hỡi thiền !

Sắc không, không sắc, rõ căn nguyên.

Duyên sanh khởi dứt, trời lưu chuyển,

Nghiệp tạo trầm luân, bể đảo điên.

Phiền lụy nẻo ma, tầm ảo ảnh,

Sướng vui đường đạo, ngộ mê thuyền.

Uyên thâm diệu lý, chân như Phật…

Thiền đức chính tâm, định ảo huyền !

 

Đọc Ngược :

Huyền ảo định tâm, chính đức thiền,

Phật như chân lý, diệu thâm uyên.

Thuyền mê ngộ đạo, đường vui sướng,

Ảnh ảo tầm ma, nẻo lụy phiền.

Điên đảo… bể luân trầm tạo nghiệp,

Chuyển lưu… trời dứt khởi sanh duyên.

Nguyên căn rõ, sắc không, không sắc…

Thiền hỡi, thiền ơi… thiền hỡi thiền !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

13.- THIỀN TÂM

 

Đọc Xuôi :

Thiền tâm… chủ khẩu… tịnh vô ngôn,

Đạo liễu như chân định pháp môn.

Hiền-ác biệt phân… đâu khổ ải !

Trí-ngu chung chịu… đó đau buồn !

Phiền ưu có biết… nào căn gốc ?

Phước hạnh là sao… rõ cội nguồn ?

Huyền diệu tánh không, sinh tử diệt…

Thuyền mê lụy sắc bể vùi chôn !

 

Đọc Ngược :

Chôn vùi bể sắc… lụy mê thuyền,

Diệt tử, sinh không, tánh diệu huyền.

Nguồn cội rõ sao… là hạnh phước ?

Gốc căn nào biết… có ưu phiền ?

Buồn đau đó… chịu chung ngu-trí !

Khổ ải đâu… phân biệt ác-hiền !

Môn pháp định chân như liễu đạo…

Ngôn vô, tịnh khẩu, chủ tâm thiền !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

14.- THIỀN TU

 

Đọc Xuôi :

Tu thiền nẻo đạo nhập tòa sen,

Phật pháp chân như diệt đảo điên.

Mù mịt sắc hoa nhầu ảo mộng,

Sáng tươi mầu nắng tỏa bình yên.

Nhu tình tạo trí an thân định,

Loạn khí sanh lòng động não phiền.

Thù hận chính ma hờn oán quỉ…

U nhàn tĩnh lạc cực thiên tiên !

 

Đọc Ngược :

Tiên thiên cực lạc tĩnh nhàn u,

Quỉ oán hờn ma chính hận thù.

Phiền não động lòng sanh khí loạn,

Định thân an trí tạo tình nhu.

Yên bình tỏa nắng mầu tươi sáng,

Mộng ảo nhầu hoa sắc mịt mù.

Điên đảo diệt như chân pháp Phật…

Sen tòa nhập đạo nẻo thiền tu !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

15.- ĐÀN VƯƠNG MỆNH BẠC

 

Đọc Xuôi :

Ta nhớ nhạc lòng phím quyện tơ,

Ý tình vương vấn đó đâu ngờ…

Hoa tàn cánh rụng buồn tan nát,

Mệnh bạc thân sầu héo mộng mơ.

Tha thiết nỗi thương lời giọng lạc,

Sắt se hồn tủi phận duyên hờ.

Ca trầm khúc hát chiều lưu luyến…

Xa vắng điệu đàn ai cảm thơ !

 

Đọc Ngược : 

Thơ cảm ai đàn điệu vắng xa,

Luyến lưu chiều hát khúc trầm ca.

Hờ duyên phận tủi hồn se sắt,

Lạc giọng lời thương nỗi thiết tha.

Mơ mộng héo sầu thân mệnh bạc,

Nát tan buồn rụng cánh tàn hoa.

Ngờ đâu đó vấn vương tình ý…

Tơ quyện phím lòng nhạc nhớ ta !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân  29/6/2015

 

16.- CÀN KHÔN DỊCH ĐẠO

Đọc Xuôi :

Lâm sơn tạo hóa biến cồn dâu,

Động chuyển Càn Khôn lẽ nhiệm mầu.

Tâm tĩnh ngộ vui cười hạnh phước,

Trí mê lầm khổ hận buồn đau.

Trầm ngư lạc nhạn… đời tan nát,

Bế nguyệt tu hoa… mộng úa nhầu.

Âm khuyết Dương đầy thay đổi thế…

Thâm uyên dịch lý đạo sâu cao !

 

Đọc Ngược :

Cao sâu đạo lý dịch uyên thâm,

Thế đổi thay đầy Dương khuyết Âm.

Nhầu úa mộng… hoa tu, nguyệt bế,

Nát tan đời… nhạn lạc, ngư trầm.

Đau buồn hận khổ lầm mê trí,

Phước hạnh cười vui ngộ tĩnh tâm.

Mầu nhiệm lẽ Khôn Càn chuyển động…

Dâu cồn biến hóa tạo sơn lâm !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

17.- CHÁNH LÝ ÂM DƯƠNG

 

Đọc Xuôi :

Dương khuyết Âm đầy lại chuyển luân,

Bể dâu dời đổi cảnh thu, xuân.

Sương nhòa khói quyện trăng chìm khuất,

Nắng tỏa mây đưa gió ngại ngần.

Hương phấn nhạt, nồng, luôn cải biến,

Nhụy hoa tàn, nở, mãi xoay vần.

Thương tang dứt khởi vòng hưng phế…

Dương chứa Âm tàng ẩn lý chân !

 

Đọc Ngược :

Chân lý ẩn tàng Âm chứa Dương,

Phế hưng vòng khởi dứt tang thương.

Vần xoay mãi nở, tàn hoa nhụy,

Biến cải luôn nồng, nhạt phấn hương.

Ngần ngại gió đưa mây tỏa nắng,

Khuất chìm trăng quyện khói nhòa sương.

Xuân, thu, cảnh đổi dời dâu bể…

Luân chuyển lại đầy Âm khuyết Dương !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

18.- LỮ KHÁCH BUỒN CA 

 

Đọc Xuôi :

Lòng nhung nhớ nhạc… điệu quê hương,

Lữ khách buồn ca, tiếng nghẹn đàn.

Sông núi nợ mang, hờn nước mất,

Gió sương đời tủi, nghĩ mình thương.

Chung cùng đất Việt, trời tang tóc,

Lụy thảm người Nam, xứ rũ tàn !

Chồng chất hận đau, cười bại chiến ?!

Đong sầu lệ thấm máu hòa chan !

 

 Đọc Ngược :

Chan hòa máu thấm lệ sầu đong,

Chiến bại ?!… cười đau, hận chất chồng !

Tàn rũ xứ Nam, người thảm lụy,

Tóc tang trời Việt, đất cùng chung !

Thương mình, nghĩ tủi đời sương gió,

Mất nước, hờn mang nợ núi sông.

Đàn nghẹn tiếng ca, buồn khách lữ…

Hương quê điệu nhạc… nhớ nhung lòng !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

19.- THƯƠNG NỮ BẤT TRI… (1)

 

Đọc Xuôi :

Vong thân nhạc điệu : lỗi thương, cung ! (2)

Hát nhục… Đào, Mai, Lệ, khốn cùng.

Hồng phấn… tiếc hơi tàn nhịp hỏng,

Bạc đầu… đau giọng lạc tơ chùng.

Lòng chua xót phận sầu hương sắc,

Bóng xế già duyên thẹn gấm nhung.

Trong đục, rõ dơ tuồng bội phản…

Vong thân nhạc điệu : lỗi thương, cung !

 

Đọc Ngược

Cung, thương lỗi điệu : nhạc thân vong !

Phản bội tuồng dơ, rõ đục trong.

Nhung gấm thẹn duyên già xế bóng,

Sắc hương sầu phận xót chua lòng.

Chùng tơ lạc giọng… đau đầu bạc,

Hỏng nhịp tàn hơi… tiếc phấn hồng.

Cùng khốn… Lệ, Mai, Đào… nhục hát…

Cung, thương lỗi điệu : nhạc thân vong !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân 11/12

 

Ghi Chú : 1/-Nhân đọc Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục, rất thấm thía câu “Thương nữ bất tri vong quốc hận”… mà liên tưởng đến thế cuộc hiện tại có rất nhiều kẻ bạc đầu về hát ở quê nhà, nên mượn câu “Thương Nữ Bất Tri…” mà làm tựa cho bài thơ này.  2/- Thương, Cung là 2 trong ngũ âm : Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ.

 

20.- THẢM CẢNH SÓNG THẦN

 

Đọc xuôi :

Cuồng nộ biển kia quậy sóng thần,

Hãi kinh trời khóc lệ sầu dâng !

Tuôn trào nước ngập trôi nhà cửa,

Quến quyện bùn pha trộn xác thân !

Buồn thảm cảnh muôn ngàn lụy khổ,

Tóc tang đời ức vạn trầm luân !

Chôn vùi xác máu no tôm cá…

Cuồng nộ biển kia quậy sóng thần !

 

Đọc Ngược :

Thần sóng quậy kia biển nộ cuồng,

Cá tôm no máu xác vùi chôn!

Luân trầm vạn ức đời tang tóc,

Khổ lụy ngàn muôn cảnh thảm buồn !

Thân xác trộn pha bùn quyện quến,

Cửa nhà trôi ngập nước trào tuôn

Dâng sầu lệ khóc trời kinh hãi…

Thần sóng quậy kia biển nộ cuồng !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

21.- KINH HỒN ĐỘNG ĐẤT         

 

Để tưởng niệm những nạn nhân trong trận động đất

     và sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản

 

Đọc Xuôi :

Hồn kinh hãi sợ, cảnh nhà tan,

Động đất ôi trời !  quá thảm thương !

Chôn lấp xác người, thây rữa nát,

Dập vùi xương thịt, máu dầm chan !

Cồn dâu hóa biển, gieo sầu khổ,

Bãi cát thành sông, nhuộm tóc tang !

Tuôn ngập Sóng Thần, thêm đất động…

Hồn kinh hãi sợ, cảnh nhà tan !

 

Đọc Ngược :

Tan nhà cảnh sợ, hãi kinh hồn,

Động đất thêm… Thần Sóng ngập tuôn !

Tang tóc nhuộm… sông thành cát bãi,

Khổ sầu gieo… biển hóa dâu cồn !

Chan dầm máu thịt, xương vùi dập,

Nát rữa thây người, xác lấp chôn !

Thương thảm quá trời, ôi đất động…

Tan nhà cảnh sợ, hãi kinh hồn !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam

Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Trang Thi-Văn & Âm nhạc
Chủ đề: Xuân

Tác giả:  Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

22.- XUÂN THẮM TƯƠI

 

Đọc Xuôi:Xuân thắm tươi đời yêu thiết tha,

Mát trong trời quyện đất chan hòa.

Lâng lâng gió gợn mây đùa nắng,

Dịu dịu hương đưa nhụy nở hoa.

Nhân nghĩa hợp tình câu xướng hát,

Trúc tơ hòa điệu nhạc ngâm ca.

Tân thanh nét họa vui chào đón…

Xuân thắm tươi đời yêu thiết tha!

 

Đọc Ngược:

 

Tha thiết yêu đời tươi thắm Xuân,

Đón chào vui họa nét thanh tân.

Ca ngâm nhạc điệu hòa tơ trúc,

Hát xướng câu tình hợp nghĩa nhân.

Hoa nở nhụy đưa hương dịu dịu,

Nắng đùa mây gợn gió lâng lâng.

Hòa chan đất quyện trời trong mát…

Tha thiết yêu đời tươi thắm Xuân!

 

                      Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

23.- VUI ĐỜI XUÂN

 

Đọc Xuôi :

Ca múa đẹp đời hưởng thắm Xuân,

Ngất ngây hồn đắm mộng duyên trần.

Hoa lòng đượm nở mầu mai cúc,

Nhạc ý hoài mơ tiếng nguyệt cầm.

Ngà ngọc dáng tơ đào nhụy phấn,

Gấm nhung mùi lụa sắc hương trầm.

Hòa chung điệu hát lời chan chứa…

Ca múa đẹp đời hưởng thắm Xuân !

 

Đọc Ngược :

Xuân thắm hưởng đời đẹp múa ca,

Chứa chan lời hát điều chung hòa.

Trầm hương sắc lụa mùi nhung gấm,

Phấn nhụy đào tơ dáng ngọc ngà.

Cầm nguyêt tiếng mơ hoài ý nhạc,

Cúc mai mầu nở đượm lòng hoa.

Trần duyên mộng đắm hồn ngây ngất…

Xuân thắm hưởng đời đẹp múa ca !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

24.- CẢNH NHỚ XƯA…

 

Đọc Xuôi :                                                    

Xưa nhớ cảnh nầy đêm đẫm sương,

Võ vàng thân tủi lệ sầu vương.

Mưa giăng bến đó buồn mây nước.

Gió lộng đường kia lạnh thảo phương,

Mơ mộng vướng đời mang ảo vọng,

Đắm chìm say sắc lụy tình thương.

Bờ mê dứt bỏ lòng tham luyến…

Thơ đón xuân chào hoa thắm hương !

 

Đọc Ngược :

Hương thắm hoa chào xuân đón thơ,

Luyến tham lòng bỏ dứt mê bờ.

Thương tình lụy sắc say chìm đắm,

Vọng ảo mang đời vướng mộng mơ.

Phương thảo lạnh kia đường lộng gió,

Nước mây buồn đó bến giăng mưa.

Vương sầu lệ tủi thân vàng võ…

Sương đẫm đêm nầy cảnh nhớ xưa !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (23-8-2011)

 

25.- VƯƠNG VẤN CHIỀU XUÂN

 

Đọc Xuôi :

Vương vấn Xuân chiều gió thướt tha,

Ngất ngây lòng cảm mộng vui hòa.

Dương tà đượm sắc tươi hồng lá,

Phấn nhụy thơm mùi đẹp thắm hoa.

Hương tỏa bóng lồng mây nắng gởi,

Nhạc mời thơ hát khúc tình ca.

Sương chiều khói quyện hồn non nước…

Thương mến dâng đời yêu thiết tha !

 

Đọc Ngược :

Tha thiết yêu đời dâng mến thương,

Nước non hồn quyện khói chiều sương.

Ca tình khúc hát thơ mời nhạc,

Gởi nắng mây lồng bóng tỏa hương.

Hoa thắm đẹp mùi thơm nhụy phấn,

Lá hồng tươi sắc đượm tà dương.

Hòa vui mộng cảm lòng ngây ngất…

Tha thướt mây chiều Xuân vấn vương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

26.- HOA NGÁT XUÂN VÀNG

 

Đọc Xuôi :

Hoa ngát Xuân vàng bướm đẹp xinh,

Cúc Mai mừng nở nhụy băng thanh.

Hòa chan gió gởi mùi thơm dịu,

Sáng tỏa gương lồng nước biếc xanh.

Tha thiết mộng vương đời đượm thắm,

Ngất ngây hương luyến ngọc nguyên lành.

Tà dương bóng quyện mây vờn nắng…

Ca điệu nhạc tình say yến anh !

 

Đọc Ngược :

Anh yến say tình nhạc điệu ca,

Nắng vờn mây quyện bóng dương tà.

Lành nguyên ngọc luyến hương ngây ngất,

Thắm đượm đời vương mộng thiết tha.

Xanh biếc nước lồng gương toả sáng,

Dịu thơm mùi gởi gió chan hoà.

Thanh băng nhuỵ nở mừng Mai Cúc…

Xinh đẹp bướm vàng Xuân ngát hoa !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

27.- XUÂN LƯU LUYẾN             

 

Đọc Xuôi :

Vương vấn Xuân tình nhuỵ nở hoa,

Đẹp tươi mầu dịu bóng dương tà.

Sương chiều thắm nhẹ cành mai trúc,

Nắng sớm hồng tươi dáng ngọc ngà.

Hương ngát vị đưa lời cảm mộng,

Rượu nồng men đượm tiếng mừng ca.

Gương soi sáng ý xuân lưu luyến…

Thương mến mãi đời luôn thiết tha !

 

Đọc Ngược :

Tha thiết luôn đời mãi mến thương,

Luyến lưu xuân ý sáng soi gương.

Ca mừng tiếng đượm men nồng rượu,

Mộng cảm lời đưa vị ngát hương.

Ngà ngọc dáng tươi hồng sớm nắng,

Trúc mai cành nhẹ thắm chiều sương.

Tà dương bóng dịu mầu tươi đẹp…

Hoa nở nhuỵ tình xuân vấn vương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

28.- VƯƠNG VẤN ĐỜI XUÂN

 

Đọc Xuôi :

Vương vấn đời xuân đẹp ngọc ngà,

Mát tươi hồng dịu nắng vui hoà.

Hương say thắm liễu mầu nhung gấm,

Sắc toả vàng bông dáng cúc hoa.

Sương đượm mây chiều mong nhớ mộng,

Nhạc chờ thơ điệu cảm tình ca.

Gương lồng nguyệt chiếu trời êm gió,…

Thương mãi xuân lòng ôi thiết tha !

 

Đọc Ngược :

Tha thiết ôi lòng xuân mãi thương,

Gió êm trời chiếu nguyệt lồng gương.

Ca tình cảm điệu thơ chờ nhạc,

Mộng nhớ mong chiều mây đượm sương.

Hoa cúc dáng bông vàng toả sắc,

Gấm nhung mầu liễu thắm say hương.

Hòa vui nắng dịu mầu tươi mát…

Ngà ngọc đẹp xuân đời vấn vương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

29.- THƯƠNG MẾN TÌNH XUÂN

 

Đọc Xuôi :

Thương mến xuân tình đẹp hát ca,

Mát trong trời dịu gió êm hoà.

Sương tô thắm liễu đùa mai trúc,

Nhuỵ nở vàng tơ sánh ngọc ngà.

Hương gởi mây hoài trăng toả bóng,

Mộng chờ đêm đợi sáng mừng hoa.

Gương lồng bóng toả xuân hoài cảm…

Vương vấn mãi đời yêu thiết tha !

 

Đọc Ngược :

Tha thiết yêu đời mãi vấn vương,

Cảm hoài xuân toả bóng lồng gương.

Hoa chào sáng đợi thơ đề bút,

Mộng nhớ đêm chờ trăng gởi gởi hương.

Ngà ngọc sánh tơ vàng nở nhụy,

Trúc mai đùa liễu thắm tô sương.

Hoà êm gió dịu trời trong mát…

Ca hát đẹp tình xuân mến thương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

30.- XUÂN HOÀI CẢM

 

Đọc Xuôi :

Thương nhớ xuân nào… hát múa ca,

Mát tươi trời nhẹ gió êm hòa.

Gương lồng nước biếc mầu tơ trúc,

Tóc thoảng mùi thơm dáng ngọc ngà.

Sương ngậm trăng chờ đêm gởi mộng,

Bút đề thơ đợi sáng chào hoa.

Hương tình đượm thắm xuân hoài cảm…

Vương vấn thêm đời yêu thiết tha !

 

Đọc Ngược :

Tha thiết yêu đời thêm vấn vương,

Cảm hoài xuân thắm đượm tình hương.

Hoa chào sáng đợi thơ đề bút,

Mộng gởi đêm chờ trăng ngậm sương.

Ngà ngọc dáng thơm mùi thoảng tóc,

Trúc tơ mầu biếc nước lồng gương.

Hoà êm gió nhẹ trời tươi mát…

Ca múa hát nào…  xuân nhớ thương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân.

 

31.- XUÂN MẾN THƯƠNG

 

Đọc Xuôi :

Thương mến Xuân hồng rực nở hoa,

Sáng trong trời dịu nắng vui hòa.

Vương tình ý cảm mùi mai cúc,

Luyến mộng hồn mơ nét ngọc ngà.

Sương đọng liễu tơ giăng nhẹ nhẹ,

Gió vờn mây khói thấy xa xa.

Gương lồng nước biếc mầu tươi sắc…

Hương ngát thơm đời Xuân thiết tha !

 

Đọc Ngược :

 

Tha thiết Xuân đời thơm ngát hương,

Sắc tươi mầu biếc nước lồng gương.

Xa xa thấy khói mây vờn gió,

Nhẹ nhẹ giăng tơ liễu đọng sương.

Ngà ngọc nét mơ hồn mộng luyến,

Cúc mai mùi cảm ý tình vương.

Hòa vui nắng dịu trời trong sáng…

Hoa nở rực hồng Xuân mến thương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân.

 

32.- XUÂN NỒNG VƯƠNG VẤN

 

Đọc Xuôi :

Thương nhớ Xuân tình ý thiết tha,

Sáng trong trời lộng gió dương tà.

Hương say thắm liễu mầu nhung gấm,

Nhụy toả vàng tươi nét ngọc ngà.

Sương gợn đêm hoài trăng ấp mộng,

Nhạc đề thơ luyến điệu cầm ca.

Tường đông cúc quyện mùi ngây ngất…

Vương vấn Xuân nồng đẹp bướm hoa !

 

Đọc Ngược :

Hoa bướm đẹp nồng Xuân vấn vương,

Ngất ngây mùi quyện cúc đông tường.

Ca cầm điệu luyến thơ đề nhạc,

Mộng ấp trăng hoài đêm gợn sương.

Ngà ngọc nét tươi vàng toả nhuỵ,

Gấm nhung mầu liễu thắm say hương.

Tà dương gió lộng trời trong sáng…

Tha thiết ý tình Xuân nhớ thương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

33.- NGẨN NGƠ SẦU TẾT LẠNH

 

Đọc Xuôi :

Sương tuyết lạnh sầu hận cảm thơ,

Xứ xa chiều Tết gió mây mờ !

Làng quê đất thảm buồn chia cách,

Khách lữ  thân tàn héo mộng mơ !

Vương vấn lệ xưa đàn lạc phím,

Luyến lưu tình cũ điệu hờn tơ !

Dương tà bóng xế đời trôi nổi…

Thương tiếc mãi rầu Xuân ngẩn ngơ !?

 

Đọc Ngược :

Ngơ ngẩn Xuân rầu mãi tiếc thương,

Nổi trôi đời xế bóng tà dương.

Tơ hờn điệu cũ tình lưu luyến,

Phím lạc đàn xưa lệ vấn vương !

Mơ mộng héo tàn thân lữ khách,

Cách chia buồn thảm đất quê làng !

Mờ mây gió Tết chiều xa xứ…

Thơ cảm hận sầu lạnh tuyết sương !

Michigan buồn Tết Quý Tỵ 2013

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

34.- THÂN PHIỀN MỆNH BẠC

                               

1.- Đọc Xuôi :                                                

Thương lòng nỗi hận khóc mòn hơi,

Đứt ruột sầu than tiếng nghẹn lời.

Hương sắc lạnh tàn son phấn lỡ,

Gấm nhung buồn nát lệ hoa vùi.

Sương nhoà gió giạt hồn se sắt,

Phận trách duyên chìm mộng tả tơi.

Gương lược tủi phiền thân mệnh bạc…                      

Vương hờn thảm khổ luỵ tình đời !

 

2.- Đọc Ngược :   

Đời tình luỵ khổ thảm hờn vương,

Bạc mệnh thân phiền tủi lược gương.

Tơi tả mộng chìm duyên trách phận,

Sắt se hồn giạt gió nhoà sương.

Vùi hoa lệ nát buồn nhung gấm,

Lỡ phấn son tàn lạnh sắc hương.

Lời nghẹn tiếng than sầu ruột đứt…

Hơi mòn khóc hận nỗi lòng thương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

35.- KHỔ LUỴ TÌNH VƯƠNG

 

1.- Đọc Xuôi :

Vương tình luỵ khổ hận đầy vơi,

Uất nghẹn lòng đau lệ tả tơi.

Gương lược rũ sầu tơ phím gãy,

Nắng mưa hờn khóc phấn son vùi.

Hương chìm đắm ngọc hoa tang tóc,

Mộng tủi phiền thân mệnh rã rời.

Thương tiếc phận tàn duyên đoạn đứt…                      

Sương chiều gió lạnh buốt tê đời !

 

2.- Đọc Ngược :  

Đời tê buốt lạnh gió chiều sương,

Đứt đoạn duyên tàn phận tiếc thương.

Rời rã mệnh thân phiền tủi mộng,

Tóc tang hoa ngọc đắm chìm hương.

Vùi son phấn khóc hờn mưa nắng,

Gãy phím tơ sầu rũ lược gương.

Tơi tả lệ đau lòng nghẹn uất…

Vơi đầy lệ khổ luỵ tình vương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

36.- MỘNG RÃ RỜI

 

Đọc Xuôi :

Đời tủi hận tình duyên trái ngang,

Tiếc thương hồn rũ liễu xuân tàn.

Thôi đành phận khổ hờn cay đắng,

Đứt đoạn lòng đau khóc dở dang !

Tơi tả sắc sầu vương gấm ngọc,

Thảm buồn hương đẫm lụy son vàng.

Vơi đầy lệ đắm chìm thân xác…

Rời rã tim vùi mộng nát tan !

 

Đọc Ngược :

Tan nát mộng vùi tim rã rời.

Xác thân chìm đắm lệ đầy vơi.

Vàng son lụy đẫm hương buồn thảm.

Ngọc gấm vương sầu sắc tả tơi.

Dang dở khóc đau lòng đoạn đứt ?

Đắng cay hờn khổ phận đành thôi.

Tàn xuân liễu rũ hồn thương tiếc…

Ngang trái duyên tình hận tủi đời !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

37.- Vô Đề 1

 

Đọc Xuôi :                                             

Thương mến ai cùng ta hát ca,

Chứa chan lời đẹp ý vui hòa.

Hương thơm thắm áo màu tơ trúc,

Sắc diễm kiều xuân dáng ngọc ngà.

Gương tỏa bóng cười môi hé nụ,

Mắt đưa tình gởi mộng chờ hoa.

Tường đông liễu đợi lòng nhung nhớ…

Vương vấn thêm đời mơ thiết tha !

 

Đọc Ngược :

Tha thiết mơ đời thêm vấn vương,

Nhớ nhung lòng đợi liễu đông tường.

Hoa chào mộng gởi tình đưa mắt,

Nụ hé môi cười bóng tỏa gương.

Ngà ngọc nét xuân kiều diễm sắc,

Trúc tơ mầu áo thắm thơm hương.

Hòa vui ý đẹp tình chan chứa…

Ca hát ta cùng ai mến thương !

 

38.- Vô Đề 2

 

Đọc Xuôi :                                                   

Thương nhớ Thu vàng áo thướt tha,

Xuyến xao hồn đượm ý chan hòa

Hương thơm nhụy cúc mùi tơ gấm,

Phấn đẹp mầu son dáng ngọc ngà.

Sương ngậm trăng lồng mây dịu bóng,

Mộng chờ thơ gởi nụ hồng hoa.

Vương tình khúc hát lòng say đắm…

Thương nhớ Thu vàng áo thướt tha !

 

Đọc Ngược :

Tha thướt áo vàng Thu nhớ thương,

Đắm say lòng hát khúc tình vương.

Hoa hồng nụ gởi thơ chờ mộng,

Bóng dịu mây lồng trăng ngậm sương.

Ngà ngọc dáng son mầu đẹp phấn,

Gấm tơ mùi cúc nhụy thơm hương.

Hòa chan ý đượm hồn xao xuyến…

Tha thướt áo vàng Thu nhớ thương !

 

39.- Vô Đề 3

 

Đọc Xuôi :

Thương lòng gợi nhớ điệu đàn em,

Quyện nhạc tình xuân hé ngọc rèm.

Gương chiếu bóng lồng, mây tóc mượt,

Gió đưa trăng tựa, gối thân mềm.

Hương say giấc điệp, hồn ngây ngất,

Sắc đượm mầu tơ, lụa ấm êm.

Vương vấn cung ngà tay phím dạo…

Chương đài thắm nở mộng hoa thềm !

 

Đọc Ngược :

Thềm hoa mộng nở thắm đài chương,

Dạo phím tay ngà cung vấn vương.

Êm ấm lụa tơ, mầu đượm sắc,

Ngất ngây hồn điệp, giấc say hương.

Mềm thân gối tựa, trăng đưa gió,

Mượt tóc mây lồng, bóng chiếu gương.

Rèm cửa hé xuân tình nhạc quyện…

Em đàn điệu nhớ gợi lòng thương !

 

40.- Vô Đề 4

 

Đọc Xuôi :

Sương chiều gợi nhớ điệu đàn ai,

Tưởng mộng tình thơ chút cảm hoài !

Hương tỏa khói mờ hơi gió thoảng,

Bóng nương hồn nhạt nét hoa cài.

Thương buồn tiếng hát sầu tơ trúc,

Hận tủi đời mang khổ sắc tài !

Gương tiếc lược tàn son phấn nát,

Vương hờn mắt biếc tóc mầu phai !

 

Đọc Ngược :

Phai mầu tóc biếc mắt hờn vương !

Nát phấn son tàn lược tiếc gương.

Tài sắc khổ mang đời tủi hận,

Trúc tơ sầu hát tiếng buồn vương.

Cài hoa nét nhạt hồn nương bóng,

Thoảng gió hơi mờ khói tỏa hương.

Hoài cảm chút thơ tình mộng tưởng,

Ai đàn điệu nhớ gợi chiều sương !

 

41.- Vô Đề 5

 

Đọc Xuôi :                                        

Sang bến đợi thuyền hoa ngát hương,

Thiết tha đời thắm nở yêu thương.

Vàng thanh nét bút hồn say luyến,

Mát dịu câu tình ý vấn vương.

Đàn dạo tiếng mơ lòng thỏ nguyệt,

Mộng vào thơ quyện bóng đài chương.

Ngàn mây gió thoảng trời tươi sắc…

Sang bến đợi thuyền hoa ngát hương !

 

Đọc Ngược :

Hương ngát hoa thuyền đợi bến sang,

Sắc tươi trời thoảng gió mây ngàn.

Chương đài bóng quyện thơ vào mộng,

Nguyệt thỏ lòng mơ tiếng dạo đàn.

Vương vấn ý tình câu dịu mát,

Luyến say hồn bút nét thanh vàng.

Thương yêu nở thắm đời  tha thiết…

Hương ngát hoa thuyền đợi bến sang !

 

42.- Vô Đề 6

 

Đọc Xuôi :

Xao xuyến trăng thề ai tiễn đưa,

Luyến lưu lòng gợi ý tình xưa.

Đào tươi nét ngọc thân mềm liễu,

Gấm dịu mầu hoa áo mỏng tơ.

Nào mãi nhớ mong đàn gởi nhạc ?

Đó còn say luyến mộng vào thơ ?

Hao gầy dáng đợi… dài năm tháng…

Xao xuyến trăng thề ai tiễn đưa !

 

Đọc Ngược :

Đưa tiễn ai thề trăng xuyến xao,

Tháng năm dài đợi… dáng gầy hao.

Thơ vào mộng luyến say còn đó,

Nhạc gợi đàn mong nhớ mãi nào ?

Tơ mỏng áo hoa mầu dịu gấm,

Liễu mềm thân ngọc nét tươi đào.

Xưa tình ý gởi lòng lưu luyến…

Đưa tiễn ai thề trăng xuyến xao !

 

43.- Vô Đề 7

 

Đọc Xuôi :

Thương nhớ ai mà ai nhớ thương ?

Lững lờ mây khói nhuộm tà dương.

Sương mờ lạnh héo tơ cười liễu,

Nắng hắt hiu buồn gió thoảng hương.

Vương vấn nỗi đau đời lỡ mộng,

Tái tê lòng nhạt bóng hờn gương.

Tường bên bướm ngại hoa hờ hững…

Thương nhớ ai mà ai nhớ thương !

 

Đọc Ngược :

Thương nhớ ai mà ai nhớ thương ?

Hững hờ hoa ngại bướm bên tường.

Gương hờn bóng nhạt lòng tê tái,

Mộng lỡ đời đau nỗi vấn vương.

Hương thoảng gió buồn hiu hắt nắng,

Liễu cười tơ héo lạnh mờ sương.

Dương tà nhuộm khói mây lờ lững…

Thương nhớ ai mà ai nhớ thương !

 

44.- Vô Đề 8

 

Đọc Xuôi :

Dâu bể nỗi sầu ai nhớ ai !?

Sắt se dường lạnh tháng năm dài.

Đau thương thế sự chừng tê tái,

Dở lỡ đời duyên dẫu miệt mài.

Dầu dãi nét xưa hoa mộng rũ,

Dấu yêu đường cũ sắc mầu phai.

Châu chìm đắm mãi chi lầm lỗi ?

Dâu bể nỗi sầu ai nhớ ai !

 

Đọc Ngược :

Ai nhớ ai sầu nỗi bể dâu ?

Lỗi lầm chi mãi đắm chìm châu !

Phai mầu sắc cũ đường yêu dấu,

Rũ mộng hoa xưa nét dãi dầu.

Mài miệt dẫu duyên đời lỡ dở,

Tái tê chừng sự thế thương đau.

Dài năm tháng lạnh dường se sắt…

Ai nhớ ai sầu nỗi bể dâu ?!

 

45.- Vô Đề 9

 

Đọc Xuôi :

Trăng thề lỗi phận chịu lời câm,

Khổ lụy đời đau nghẹn uất thầm.

Chăn chiếu lạnh sầu thương ngọc gấm,

Áo xiêm buồn hận tiếc hương trầm.

Khăn nhòe nhọet phấn son tàn rã,

Lệ chứa chan hồn mộng lỡ lầm.

Giăng bủa sóng tình duyên mệnh bạc…

Cằn khô tóc thẹn lược hờn tram !

 

Đọc Ngược :

Trâm hờn lược thẹn tóc khô cằn,

Bạc mệnh duyên tình sóng bủa giăng.

Lầm lỡ mộng hồn chan chứa lệ,

Rã tàn son phấn nhọet nhòe khăn.

Trầm hương tiếc hận buồn xiêm áo,

Gấm ngọc thương sầu lạnh chiếu chăn.

Thầm uất nghẹn đau đời lụy khổ…

Câm lời chịu phận lỗi thề trăng !

 

46.- Vô Đề 10

 

Đọc Xuôi :

Lơ lững nước buồn sông mãi trôi,

Ngẩn ngơ thuyền lạc bến xa rồi.

Tơ lìa phím gãy đàn dang dở,

Nhụy nát hoa tàn gió tả tơi.

Thờ thẩn tiếng ca sầu điệu nhớ,

Hắt hiu trời thấm lạnh sương rơi,

Mơ hình bóng cũ tình lưu luyến…

Thơ sắt se hồn mộng rã rời !

 

Đọc Ngược :

Rời rã mộng hồn se sắt thơ ?!

Luyến lưu tình cũ bóng hình mơ.

Rơi sương lạnh thấm trời hiu hắt,

Nhớ điệu sầu ca tiếng thẩn thờ.

Tơi tả gió tàn hoa nát nhụy,

Dở dang đàn gãy phím lìa tơ.

Rồi xa bến lạc thuyền ngơ ngần…

Trôi mãi sông buồn nước lững lơ !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

47.- LỆ TÌNH RƠI… 

 

Đọc Xuôi :

Thương lòng hận tủi khóc tàn hơi,

Đứt đoạn sầu hoa nhuỵ tả tơi.

Hương sắc nhạt nhoà son phấn nát,

Gió mưa mờ phũ lệ tình rơi.

Gương hờn lược rũ hồn đau đớn,

Mệnh oán thân chìm mộng rã rời.

Sương khói lạnh duyên phiền luỵ khổ…

Vương buồn phận trách thảm tan đời !

 

Đọc ngược :

Đời tan thảm trách phận buồn vương,

Khổ luỵ phiền duyên lạnh khói sương.

Rời rã mộng chìm thân oán mệnh,

Đớn đau hồn rũ lược hờn gương.

Rơi tình lệ phũ mờ mưa gió,

Nát phấn son nhoà nhạt sắc hương.

Tơi tả nhuỵ hoa sầu đoạn đứt…

Hơi tàn khóc tủi hận lòng thương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

48.- TUẪN TIẾT

 

(Để tưởng niệm các vị Tướng :  Phú, Nam, Hưng

Hai, Vỹ  đã tuẫn tiết trong những ngày tàn Xuân

30-4-1975, vì Quân Lệnh buộc phải đầu hàng)

 

Đọc Xuôi :

Anh hùng khí tử đượm buồn xuân !

Tổ Quốc đền ơn vẹn nghĩa nhân.

Đình miếu xác xơ hờn nhục nước,

Cửa nhà tan nát khổ sầu dân !

Binh hàng lệ thảm nào thua trận ?

Tướng bại lòng đau đó lệnh quân !

Tranh chiến hận sai cờ nghịch thế…

Anh hùng khí tử đượm buồn xuân !

 

Đọc Ngược :

Xuân buồn đượm tử khí hùng anh !

Thế nghịch cờ sai hận chiến tranh.

Quân lệnh đó… đau lòng bại tướng,

Trận thua nào… thảm lệ hàng binh ?

Dân sầu khổ nát tan nhà cửa,

Nước nhục hờn xơ xác miếu đình !

Nhân nghĩa vẹn ơn đền Tổ Quốc…

Xuân buồn đượm tử khí hùng anh !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân                                                                              

 

49.- 30-4-75 : QUỐC HẬN TÂM CUỒNG

 

Đọc Xuôi :

Thơ sầu tủi hận máu nhoà tuôn,

Mất nước nhìn đau đớn lệ buồn !

Hờ hững gió rầu tan nát ruột,

Tái tê mưa lạnh sắt se hồn !

Cờ rơi thảm cảnh tình tan vỡ,

Súng gãy tàn binh lửa oán hờn.

Xơ xác Miếu xiêu Đình đổ mái…

Ngờ đâu nhục quốc hận tâm cuồng !

 

Đọc Ngược :

Cuồng tâm hận quốc… nhục đâu ngờ,

Mái đổ Đình xiêu Miếu xác xơ !

Hờn oán lửa binh tàn gãy súng,

Vỡ tan tình cảnh thảm rơi cờ.

Hồn se sắt lạnh mưa tê tái,

Ruột nát tan rầu gió hững hờ !

Buồn lệ đớn đau nhìn nước mất…

Tuôn nhoà máu hận tủi sầu thơ !

 

 Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

50.- XUÂN THƯỚT THA CHÀO XUÂN VẤN VƯƠNG

 

Đọc Xuôi : “Xuân Thướt Tha

Sương gợn gió chiều Xuân thướt tha.

Mát tươi trời dịu nắng chan hòa.

Hương đưa cúc liễu mùi băng tuyết,

Sắc quyện đào mai dáng ngọc ngà.

Thương mến nghĩa đầy dâng ý mộng,

Đắm say tình trọn gửi lòng hoa.

Gương đài nhạc đón mừng thi khách…

Vương vấn Xuân chào vui hát ca !

 

Đọc Ngược : “ Xuân Vấn Vương

Ca hát vui chào Xuân vấn vương,

Khách thi mừng đón nhạc đài gương.

Hoa lòng gửi trọn tình say đắm,

Mộng ý dâng đầy nghĩa mến thương.

Ngà ngọc dáng mai đào quyện sắc,

Tuyết băng mùi liễu cúc đưa hương.

Hòa chan nắng dịu trời tươi mát…

Tha thướt Xuân chiều gió gợn sương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

51.- OAN HỒN KHÓC LẠNH

 

Đọc Xuôi :
Thơ đầy nghẹn uất máu trào tuôn,
Thảm đất trời ôi… mất nước buồn !
Thờ thẫn lệ cay hờn bại tướng,
Hắt hiu mưa lạnh khóc oan hồn.
Cờ rơi hận chiến tranh tang tóc,
Xác rã tàn binh lửa dập dồn.
Mờ mịt núi sông sầu Tổ Quốc…
Thơ đầy nghẹn uất máu trào tuôn !

Đọc Ngược :
Tuôn trào máu uất nghẹn đầy thơ,
Quốc Tổ sầu sông núi mịt mờ.
Dồn dập lửa binh tàn rã xác,
Tóc tang tranh chiến hận rơi cờ.
Hồn oan khóc lạnh mưa hiu hắt,
Tướng bại hờn cay lệ thẩn thờ.
Buồn nước mất ôi… trời đất thảm…
Tuôn trào máu uất nghẹn đầy thơ !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (4/2012)

 

52.- ĐAU ĐỜI MẤT NƯỚC…

 

Đọc Xuôi :
Thơ nhòa máu thấm lệ trào tuôn,
Nước mất đời đau xót tủi buồn !
Thờ thẫn trí sầu se sắt dạ,
Tóc tang trời lạnh tái tê hồn.
Mờ sông thảm núi rừng than khóc
Khổ đất nghèo dân nỗi oán hờn
Xơ xác miếu đình thêm nhục quốc…
Thơ nhòa máu thấm lệ trào tuôn !
Đọc Ngược :
Tuôn trào lệ thấm máu nhòa thơ,
Quốc nhục thêm đình miếu xác xơ !
Hờn oán nỗi dân nghèo đất khổ,
Khóc than rừng núi thảm sông mờ
Hồn tê tái lạnh trời tang tóc,
Dạ sắt se sầu trí thẫn thờ.
Buồn tủi xót đau đời mất nước…
Tuôn trào lệ thấm máu nhòa thơ !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (4/2012)

 

53.- LỆ CÁT ĐẰNG

 

Đọc Xuôi :

Trăng buồn tiếc liễu rũ tàn thu,

Giá lạnh trời sương gió mịt mù.

Cằn cỗi sắc hương mùi nhạt tẻ,

Võ vàng son phấn nét mờ lu.

Băng thanh lỡ phận vùi hoa gấm,

Ngọc khiết thương đời thẹn tóc tơ.

Đằng cát lệ rơi tình rẽ lối…

Giăng sầu chuốc hận tủi hờn thơ !

 

Đọc Ngược :

Thơ hờn tủi hận chuốc sầu giăng,

Lối rẽ tình rơi lệ cát đằng.

Tơ tóc thẹn đời thương khiết ngọc,

Gấm hoa vùi phận lỡ thanh băng.

Lu mờ nét phấn son vàng võ,

Tẻ nhạt mùi hương sắc cỗi cằn.

Mù mịt gió sương trời lạnh giá…

Thu tàn rũ liễu tiếc buồn trăng !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

54.- VÌ ĐÂU GÃY SÚNG BUỔI TÀN XUÂN !?

 

Đọc Xuôi :

Đau lòng thẹn súng gãy… tàn xuân,
Đó chẳng hèn binh nhụt chí nhân !
Sầu hận đến tan hồn nghẹn uất,
Nhục hờn thêm thấm máu trào dâng !
Chau mày nhỏ lệ buồn sông núi,
Thắt ruột bầm gan khổ nước dân !
Dầu dãi đất trời ôi cảnh thảm…
Thâu canh khóc tủi phận… hàng quân !

 

Đọc Ngược :

Quân hàng… phận tủi, khóc canh thâu,
Thảm cảnh ôi !  trời đất dãi dầu !
Dân nước khổ, gan bầm ruột thắt,
Núi sông buồn, lệ nhỏ mày chau !
Dâng trào máu thấm thêm hờn nhục,
Uất nghẹn hồn tan đến hận sầu !
Nhân chí nhụt binh hèn chẳng đó ?
Xuân tàn gãy súng, thẹn lòng đau ?!

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

55.- THU CHIỀU

 

Đọc Xuôi :

Thu chiều nắng quyện bóng tà dương,

Sóng lặng sông đầy gió thoảng hương.

Du khách đắm say hồn mộng gởi,

Bích lầu mơ cảm ý tình vương.

Thơ đề bút thấm mầu lưu luyến,

Nhạc trổi đàn ngân điệu mến thương.

Chờ đợi khúc ngâm lời ngọc chuốc…

Tơ lòng đẹp thắm sắc đài chương !

 

Đọc Ngược :

Chương đài sắc thắm đẹp lòng tơ,

Chuốc ngọc lời ngâm khúc đợi chờ.

Thương mến điệu ngân đàn trổi nhạc,

Luyến lưu mầu thấm bút đề thơ.

Vương tình ý cảm mơ lầu bích,

Gởi mộng hồn say đắm khách du.

Hương thoảng gió đầy sông lặng sóng…

Dương tà bóng quyện nắng chiều thu !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

56.- THƠ SẦU QUYỆN GIÓ

 

Đọc Xuôi :

Thơ sầu quyện gió gởi quê hương !

Lữ khách lòng mong nhớ võ vàng.

Mờ mịt núi sông còn lụy khổ,

Héo tàn hoa cỏ đến thương tang !

Cờ thua nước ngược đành rơi súng,

Trống bỏ dùi nghiêng phải đứt đàn !

Xơ xác nỗi tan nhà phận tủi…

Mưa chiều khóc thảm lệ hòa chan !

 

Đọc Ngược :

Chan hòa lệ thảm khóc chiều mưa !

Tủi phận nhà tan nỗi xác xơ.

Đàn đứt phải nghiêng dùi bỏ trống,

Súng rơi đành ngược nước thua cờ !

Tang thương đến cỏ hoa tàn héo,

Khổ lụy còn sông núi mịt mờ !

Vàng võ nhớ mong lòng khách lữ…

Hương quê gởi gió quyện sầu thơ !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

57.- KHÓC HỒN OAN…                       

 

Đọc Xuôi :                                              

Mang đời thảm khổ xót sầu hoa,

Rũ lạnh chìm tan nát ngọc ngà.

Đàn giận phím rơi tình nghẹn uất,

Mộng hờn duyên trách lệ chan hòa.

Tàn son sắc tủi lòng cay đắng,

Rã phấn hương phiền nỗi thiết tha.

Dang dở phận đau buồn bạc phước…

Oan hồn khóc hận máu tim nhòa !

 

Đọc Ngược :                                         

Nhòa tim máu hận khóc hồn oan,

Phước bạc buồn đau phận dở dang.

Tha thiết nỗi phiền hương phấn rã,

Đắng cay lòng tủi sắc son tàn.

Hòa chan lệ trách duyên hờn mộng,

Uất nghẹn tình rơi phím giận đàn.

Ngà ngọc nát tan chìm lạnh rũ…

Hoa sầu xót khổ thảm đời mang !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

58.- NHỤC MẤT NƯỚC

 

Đọc Xuôi :

Trơ trơ… mất nước… thẹn mày râu ?!

Thảm cảnh… bao dời đổi bể dâu !

Thờ thẩn gió mây, nhìn ruột thắt,

Tái tê trời đất, thấy lòng đau.

Thơ nhòa hận thấm, hồn tan nát,

Tửu nhập, sầu theo… mộng úa nhầu.

Tơ trúc xót chua, còn nhục quốc…

Trơ trơ… mất nước… thẹn mày râu !?

 

Đọc Ngược :

Râu mày… thẹn nước mất… trơ trơ ?!

Quốc nhục, còn chua xót trúc tơ.

Nhầu úa mộng theo… sầu nhập tửu,

Nát tan hồn thấm… hận nhòa thơ.

Đau lòng thấy… đất trời tê tái,

Thắt ruột nhìn… mây gió thẩn thờ.

Dâu bể đổi dời, bao cảnh thảm !

Râu mày… thẹn nước mất… trơ trơ ?!

 

   Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

59.- BUỒN NƯỚC MẤT

 

Đọc Xuôi :

Trơ trơ… nước mất… thấy buồn không ?!

Thảm cảnh ôi… đày đọa chất chồng !

Thờ thẩn gái trai, sầu thắt ruột,

Tái tê già trẻ, xót đau lòng.

Tơ chùng phiếm rũ, còn thương khổ,

Trúc gãy đàn rơi, hết ngóng mong.

Thơ máu… ngục tù kia… gọi réo !

Trơ trơ… nước mất… thấy buồn không ?!

 

Đọc Ngược :

Không buồn thấy mất nước… trơ trơ ?!

Réo gọi kia… tù ngục… máu thơ !

Mong ngóng… hết rơi đàn, gãy trúc,

Khổ thương… còn rũ phiếm, chùng tơ.

Lòng đau xót, trẻ già tê tái,

Ruột thắt sầu, trai gái thẩn thờ.

Chồng chất đọa đày, ôi cảnh thảm !

Không buồn thấy mất nước… trơ trơ ?!

 

   Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

60.- HẠ

 

Đọc Xuôi :

Sang hè đón nắng rực ngàn mây,

Gió lộng trời xanh thắm lá cây.

Chan chứa sắc hoa hồng nhụy nở,

Luyến lưu hồn mộng đẹp tình say.

Đàn ai nhớ bóng hình tha thiết,

Hát điệu hòa tim tiếng ngất ngây.

Vàng trổ búp sen màu trắng điểm…

Sang hè đón nắng rực ngàn mây !

 

Đọc Ngược :

Mây ngàn rực nắng đón hè sang,

Điểm trắng màu sen búp trổ vàng.

Ngây ngất tiếng tim hòa điệu hát,

Thiết tha hình bóng nhớ ai đàn.

Say tình đẹp mộng hồn lưu luyến,

Nở nhụy hồng hoa sắc chứa chan.

Cây lá thắm xanh trời lộng gió…

Mây ngàn rực nắng đón hè sang !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

61.- TƠ LÒNG VIỄN KHÁCH

 

Đọc Xuôi :

Mơ tình gởi mộng đẹp đời yêu,

Viễn khách đàn rung nhịp sáo diều

Thờ thẫn… nỗi mong chờ nắng sớm,

Thiết tha… niềm tưởng nhớ mưa chiều.

Thơ hòa ý đượm lời ngây ngất,

Nhạc cảm hồn say khúc dặt dìu.

Lờ lững nước mây trời xứ lạ…

Tơ lòng thắm quyện gió hiu hiu !

 

Đọc Ngược :

Hiu hiu gió quyện thắm lòng tơ !

Lạ xứ… trời mây nước lững lờ.

Dìu dặt khúc say hồn cảm nhạc,

Ngất ngây lời đượm ý hòa thơ.

Chiều mưa nhớ tưởng niềm tha thiết,

Sớm nắng chờ mong nỗi thẫn thờ.

Diều sáo nhịp rung đàn khách viễn…

Yêu đời đẹp mộng gởi tình mơ !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

62.- GIỮ TRỌN LÒNG TIN

 

Đọc Xuôi :

Sầu đời dứt bỏ đoạn trầm luân,

Phước hạnh vui hòa đẹp nghĩa nhân.

Châu ngọc lánh xa… lìa khổ trí,

Muối dưa dùng tạm… sống nhàn thân.

Sâu thâm lý đạo tầm tu tánh,

Diệu ảo nguồn duyên tạo ngộ tâm.

Mầu nhiệm đức tin lòng trọn giữ…

Cầu kinh nguyện ước vẹn tình ân !

 

Đọc Ngược :

Ân tình vẹn ước nguyện kinh cầu,

Giữ trọn lòng tin đức nhiệm mầu.

Tâm ngộ tạo duyên nguồn ảo diệu,

Tánh tu tầm đạo lý thâm sâu.

Thân nhàn sống tạm… dùng dưa muối,

Trí khổ lìa xa… lánh ngọc châu.

Nhân nghĩa đẹp hòa vui hạnh phước…

Luân trầm đoạn bỏ dứt đời sầu !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

63.- MỘNG GỞI TÌNH VƯƠNG

 

Đọc Xuôi :

Lâng lâng thoảng gió chuyển mùa sang,

Chuốc ngọc mơ lòng mộng chứa chan.

Nhân thế đẹp hồng hoa nở nhụy,

Đất trời vui mát liễu đưa hương.

Ngân đàn gởi nhạc hồn lưu luyến,

Hát điệu hoà ca tiếng mến thương.

Dâng phím tơ ngà mây sắc dịu…

Xuân chào đón nắng quyện tình vương !

 

Đọc Ngược :

Vương tình quyện nắng đón chào Xuân,

Dịu sắc mây ngà tơ phím dâng.

Thương mến tiếng ca hòa điệu hát.

Luyến lưu hồn nhạc gởi đàn ngân.

Hương đưa liễu mát vui trời đất.

Nhụy nở hoa hồng đẹp thế nhân.

Chan chứa mộng lòng mơ ngọc chuốc…

Sang mùa chuyển gió thoảng lâng lâng !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

64.- AI KHÓC THU !

 

Đọc xuôi :

Chiều vắng lạnh sầu ai khóc thu !

Bến không thuyền lạc nẻo xa mù.

Hiu hiu nắng nhẹ sương mờ tỏa,

Phất phất mưa buồn gió khẽ ru.

Yêu hận tủi lòng thương mất nước,

Nhớ hờn xưa cảnh đớn đau tù !

Xiêu mồ mả khổ thân chìm nổi…

Rêu mốc phủ nhà cửa nát hư !

 

Đọc Ngược :

Hư nát cửa nhà phủ mốc rêu,

Nổi chìm thân khổ mả mồ xiêu !

Tù đau đớn cảnh xưa hờn nhớ,

Nước mất thương lòng tủi hận yêu !

Ru khẽ gió buồn mưa phất phất,

Tỏa mờ sương nhẹ nắng hiu hiu.

Mù xa nẻo lạc thuyền không bến…

Thu khóc ai sầu lạnh vắng chiều !

 

  Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

65.- THU HƯ ẢO

 

Đọc Xuôi :

Chiều gió lạnh mờ nhạt nắng thu,

Lá rơi cành nhẹ thấm sương mù.

Hiu hiu cảnh mộng tình sâu lắng,

Dịu dịu cung đàn tiếng khẽ ru.

Yêu đó bởi sầu thương lệ máu,

Nhớ chi còn khổ hận lao tù.

Xiêu hình bóng rũ tàn năm tháng…

Rêu mốc phủ trần cuộc ảo hư !

 

Đọc Ngược :

Hư ảo cuộc trần phủ mốc rêu…

Tháng năm tàn rũ bóng hình xiêu !

Tù lao hận khổ còn chi nhớ,

Máu lệ thương sầu bởi đó yêu.

Ru nhẹ tiếng đàn cung dịu dịu,

Lắng sâu tình mộng cảnh hiu hiu.

Mù sương thấm nhẹ cành rơi lá…

Thu nắng nhạt mờ lạnh gió chiều !

 

 Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

66.- CHIỀU NẮNG ĐẸP THU

 

Đọc Xuôi :

Thu đẹp nắng chiều gió thổi veo,

Gảy rơi cành rụng lá bay vèo.

Như ru điệu hát lời êm thấm

Để nhớ câu thề trăng lửng treo.

Lưu luyến nỗi xưa niềm cảm xúc,

Đổi thay đời mới đất mừng reo.

Thơ đề cảnh tả mầu tranh tựa…

Ngơ ngẩn nai vàng cỏ dốc leo !

 

Đọc Ngược :

Leo dốc cỏ vàng nai ngẩn ngơ…

Tựa tranh mầu tả cảnh đề thơ.

Reo mừng đất mới đời thay đổi,

Xúc cảm niềm xưa nỗi luyến lưu.

Treo lửng trăng thề câu nhớ để…

Thấm êm lời hát điệu ru như…

Vèo bay lá rụng cành rơi gảy…

Veo thổi gió chiều nắng đẹp thu !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

67.- MƯA LẠNH ĐƯỜNG THU

 

Đọc Xuôi :

Trơ buồn rụng lá mốc cành meo,

Dốc đá  đường thu cỏ héo queo.

Xơ xác tiếng sầu kêu nhạn lạc,

Hững hờ mưa lạnh thấm lòng teo.

Thơ hờn tủi liễu thân chìm khuất,

Mộng tiếc thương đời gió thổi veo.

Mơ ước mãi lời luôn nguyện khấn…

Chờ mong những cảnh khổ qua vèo !

 

Đọc Ngược :

Vèo qua khổ cảnh những mong chờ,

Khấn nguyện luôn lời mãi uớc mơ.

Veo thổi gió đời thương tiếc mộng,

Khuất chìm thân liễu tủi hờn thơ.

Teo lòng thấm lạnh mưa hờ hững,

Lạc nhạn kêu sầu tiếng xác xơ.

Queo héo cỏ thu đường đá dốc…

Meo cành mốc lá rụng buồn trơ !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

68.- THU NHỚ CẢNH NHÀN DU

 

Đọc Xuôi :

Thu vàng sắc đượm lá ngàn phong,

Mát tỏa mầu tươi nắng ửng hồng.

Du khách giọng cười vui trước ngõ,

Cúc hoa mùi thoảng nhẹ ngoài song

Nhu hòa tiếng sáo đàn chan chứa,

Ấm dịu lời thơ nhạc nhớ mong,

Lưu luyến chút tình e ấp mộng…

U nhàn cảnh sống ước mơ lòng !

 

Đọc Ngược :

Lòng mơ ước sống cảnh nhàn u,

Mộng ấp e tình chút luyến lưu.

Mong nhớ nhạc thơ lời dịu ấm,

Chứa chan đàn sáo tiếng hòa nhu.

Song ngoài nhẹ thoảng mùi hoa cúc,

Ngõ trước vui cười giọng khách du.

Hồng ửng nắng tươi mầu tỏa mát…

Phong ngàn gió đượm thắm vàng thu !

 

  Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

69.- ĐÊM ẤM TRỜI THU

 

Đọc Xuôi :

Đêm ấm trời thu vọng tiếng đàn,

Cảm hoài tâm nhạc điệu hòa chan.

Hèn sang gác bỏ thôi phiền lụy,

Phước diệu mong cầu sống lạc an.

Thêm đấy nỗi thương lòng liễu cách,

Nhớ chi tình quyện bóng trăng tàn.

Thềm hoa mộng tưởng hồn se sắt…

Đêm ấm trời thu vọng tiếng đàn !

 

Đọc Ngược :

Đàn tiếng vọng thu trời ấm đêm,

Sắt se hồn tưởng mộng hoa thềm.

Tàn trăng bóng quyện tình chi nhớ,

Cách liễu lòng thương nỗi đấy thêm.

An lạc sống cầu mong diệu phước,

Lụy phiền thôi bỏ gác sang hèn.

Chan hòa điệu nhạc tâm hoài cảm…

Đàn tiếng vọng thu trời ấm đêm !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

70.- THU MẾN THƯƠNG

 

Đọc Xuôi :                                                   

Thương mến Thu chiều nhớ thiết tha,

Luyến lưu diều sáo tiếng êm hòa.

Vương tình ý đẹp lòng chan chứa ,

Trổi nhạc đàn vui điệu hát ca.

Hương đượm tóc thơm mùi quyện gió,

Bút đề thơ thắm mộng chờ hoa.

Dương tà nắng dịu mây lờ lững…

Sương đọng cỏ hồ liễu thướt tha !

 

Đọc Ngược :

Tha thướt liễu hồ cỏ đọng sương,

Lững lờ mây dịu nắng tà dương.

Hoa chờ mộng thắm thơ đề bút,

Gió quyện mùi thơm tóc đượm hương.

Ca hát điệu vui đàn nhạc trổi,

Chứa chan lòng đẹp ý tình vương.

Hòa êm tiếng sáo diều lưu luyến…

Tha thiết nhớ chiều Thu mến thương !

 

   Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

71.- NẮNG SANG THU

 

Đọc Xuôi :

Thu sang nắng nhẹ tỏa ngàn cây,

Gợi bóng hình ai hiện thoáng mây.

Mù mịt lối xưa đường lấp ngõ,

Vắng xa tình cũ cảnh tìm mai.

Tu bầu rượu chuốc mềm môi nhớ,

Cảm bút thơ đề êm giấc say.

Ru khẽ tiếng lòng hoa mộng nở…

Thu sang nắng nhẹ tỏa ngàn cây !

 

Đọc Ngược :

Cây ngàn tỏa nhẹ nắng sang thu,

Nở mộng hoa lòng tiếng khẽ ru.

Say giấc êm đề thơ bút cảm,

Nhớ môi mềm chuốc rượu bầu tu

Mai tìm cảnh cũ tình xa vắng,

Ngõ lấp đường xưa lối mịt mù.

Mây thoáng hiện ai hình bóng gợi…

Cây ngàn tỏa nhẹ nắng sang thu !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

72.- CHIỀU NẮNG VÀNG THU

 

Đọc Xuôi :

Thu vàng nắng đượm thắm ngàn hoa,

Khói tỏa chiều vương liễu thướt tha.

Lờ lững sóng trôi thuyền nhẹ lướt,

Mãi mê chim hót tiếng vui hòa.

Thơ tình gởi mộng hồn non nước,

Nhạc cảm hoài mơ dáng ngọc ngà.

Lưu luyến khách nhìn say cảnh đẹp…

Thu vàng nắng đượm thắm ngàn hoa !

 

Đọc Ngược :

Hoa ngàn thắm đượm nắng vàng thu,

Đẹp cảnh say nhìn khách luyến lưu.

Ngà ngọc dáng mơ hoài cảm nhạc,

Nước non hồn mộng gởi tình thơ.

Hòa vui tiếng hót chim mê mãi,

Lướt nhẹ thuyền trôi sóng lững lờ.

Tha thướt liễu vương chiều tỏa khói…

Hoa ngàn thắm đượm nắng vàng thu !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

73.- THƯƠNG NHỚ…

 

Đọc Xuôi :             

Ngàn dặm bước sầu ai nhớ ai !?

Tiếc thương đành đợi tháng năm dài…

Tàn Thu gió lạnh lòng se sắt,

Rụng lá Đông buồn lệ xót cay !,

Tràn ngập nỗi đau hờn mộng tưởng,

Nát tan đời tủi hận tình say.

Chan hòa nhạc gọi thơ hoài cảm…

Ngàn dặm bước ai sầu nhớ ai ?!

 

Đọc Ngược :

Ai nhớ sầu ai bước dặm ngàn !?

Cảm hoài thơ gọi nhạc hòa chan…

Say tình hận tủi đời tan nát,

Tưởng mộng hờn đau nỗi ngập tràn !

Cay xót lệ buồn Đông lá rụng,

Sắt se lòng lạnh gió Thu tàn.

Dài năm tháng đợi đành thương tiếc…

Ai nhớ ai sầu bước dặm ngàn !?

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân   (18-9-2011)

 

74.- ĐÔNG SẦU…

 

Đọc Xuôi :

Mưa chiều cảnh vắng lạnh buồn sông.

Bến nhớ ơi thuyền mãi ruỗi dong ?

Xơ xác liễu thương đời ngã bóng,

Võ vàng cây rụng lá sầu đông !

Chờ ai mộng gởi tình lưu luyến,

Trỗi nhịp đàn ngân điệu ngóng trông,

Xưa tiếng vọng lời say đắm nhạc…

Thơ hoài cảm lệ vấn vương lòng !

 

Đọc Ngược :

Lòng vương vấn lệ cảm hoài thơ,

Nhạc đắm say lời vọng tiếng xưa.

Trông ngóng điệu ngân đàn nhịp trỗi,

Luyến lưu tình gởi mộng ai chờ.

Đông sầu lá rụng cây vàng võ,

Bóng ngã đời thương liễu xác xơ.

Dong ruỗi mãi thuyền ơi nhớ bến…

Sông buồn lạnh vắng cảnh chiều mưa !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

75.- KHÓC THÂN TỪ HẢI

 

Đọc Xuôi :

Trơ trơ đứng chết lúc tàn hơi,

Dũng khí hùng anh cảm đất trời !

Mờ mịt nước mây hờn nghẹn gió,

Héo sầu cây cỏ khóc thương người !

Cờ rơi ngã tướng đời tan nát,

Giáo gãy lìa binh xác rã rời !

Sờ sửng mắt theo hồn hận uất…

Trơ trơ đứng chết lúc tàn hơi !

 

Đọc Ngược :

Hơi tàn lúc chết đứng trơ trơ,

Uất hận hồn theo mắt sửng sờ !

Rời rã xác binh lìa gãy giáo,

Nát tan đời tướng ngã rơi cờ !

Người thương khóc cỏ cây sầu héo,

Gió nghẹn hờn mây nước mit mờ !

Trời đất cảm anh hùng khí dũng…

Hơi tàn lúc chết đứng trơ trơ !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

76.- THƯƠNG  CẢM  THÚY  KIỀU

 

Đọc Xuôi :

Hương chìm bể thảm khóc tàn hoa,

Mệnh bạc Kiều tan nát ngọc ngà !

Thương xót lệ trào tim uất nghẹn,

Cảm sầu thơ thấm máu chan hòa !

Gương mờ nguyệt lạnh niềm cay đắng,

Phấn nhạt đàn trơ nỗi thiết tha !

Trường hận sắc tài ôi lụy khổ…

Hương chìm bể thảm khóc tàn hoa !

 

Đọc Ngược :

Hoa tàn khóc thảm bể chìm hương,

Khổ lụy ôi tài sắc hận trường !

Tha thiết nỗi trơ đàn nhạt phấn,

Đắng cay niềm lạnh nguyệt mờ gương !

Hòa chan máu thấm thơ sầu cảm,

Nghẹn uất tim trào lệ xót thương !

Ngà ngọc nát tan Kiều bạc mệnh…

Hoa tàn khóc thảm bể chìm hương !

 

    Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

77.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 01

 

Đọc Xuôi :

Trang đài khóc thảm luỵ tình vương,

Thuý rẽ… đàn đau khúc hận trường !

Ngang trái nỗi sầu thân oán mộng,

Dở dang đời khổ lược phiền gương !

Tàn trinh tiết lỡ vùi son phấn,

Rã nhuỵ hoa chìm rũ sắc hương !

Vàng đá tủi duyên hờn cảm lệ…

Mang buồn phận bạc mệnh Kiều thương !

 

Đọc Ngược :

Thương Kiều mệnh bạc phận buồn mang,

Lệ cảm hờn duyên tủi đá vàng !

Hương sắc rũ chìm hoa nhuỵ rã,

Phấn son vùi lỡ tiết trinh tàn !

Gương phiền lược khổ đời dang dở,

Mộng oán thân sầu nỗi trái ngang !

Trường hận khúc đau đàn… rẽ Thuý…

Vương tình luỵ thảm khóc đài trang !

 

78.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 02

 

Đọc Xuôi :

Thương cảm lệ tình khóc dở dang,

Khổ phiền thân Thuý rẽ đài trang !

Hương buồn sắc rũ chìm hoa nhuỵ,

Mệnh bạc Kiều mang luỵ đá vàng !

Gương tủi lược vùi trinh tiết lỡ,

Phận sầu duyên rã phấn son tàn !

Vương đời thảm khúc đàn đau oán…

Trường hận nỗi hờn mộng trái ngang !

 

Đọc Ngược :

Ngang trái mộng hờn nỗi hận trường,

Oán đau đàn khúc thảm đời vương !

Tàn son phấn rã duyên sầu phận,

Lỡ tiết trinh vùi lược tủi gương !

Vàng đá luỵ mang Kiều bạc mệnh,

Nhuỵ hoa chìm rũ sắc buồn hương !

Trang đài rẽ Thuý thân phiền khổ…

Dang dở khóc tình lệ cảm thương !

 

79.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 03 

                      

Đọc Xuôi :

Trang đài rẽ Thuý khổ sầu vương,

Phận bạc đời đau nỗi hận trường !

Dang dở mệnh vùi son rã phấn,

Trái ngang đàn oán khúc chìm hương !

Mang tình lệ cảm thân hờn sắc,

Lỡ mộng duyên phiền lược rũ gương !

Vàng đá tủi hoa buồn thảm nhuỵ…

Tàn trinh tiết khóc luỵ Kiều thương !

 

Đọc Ngược :

Thương Kiều luỵ khóc tiết trinh tàn,

Nhuỵ thảm buồn hoa tủi đá vàng !

Gương rũ lược phiền duyên mộng lỡ,

Sắc hờn thân cảm lệ tình mang !

Hương chìm khúc oán đàn ngang trái,

Phấn rã son vùi mệnh dở dang !

Trường hận nỗi đau đời bạc phận…

Vương sầu khổ Thuý rẽ đài trang !

 

80.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 04

 

Đọc Xuôi :

Đàn khúc oán mang nỗi hận trường,

Khóc hờn thân bạc phận Kiều thương !

Tàn trinh tiết lỡ sầu đau Thuý,

Tủi phấn son buồn luỵ cảm hương !

Ngang trái mệnh chìm đời rũ mộng,

Dở dang tình khổ lược vùi gương !

Trang đài sắc rã hoa phiền nhuỵ…

Vàng đá rẽ duyên thảm lệ vương !

 

Đọc Ngược :

Vương lệ thảm duyên rẽ đá vàng,

Nhuỵ phiền hoa rã sắc đài trang !

Gương vùi lược khổ tình dang dở,

Mộng rũ đời chìm mệnh trái ngang !

Hương cảm luỵ buồn son phấn tủi,

Thuý đau sầu lỡ tiết trinh tàn !

Thương Kiều phận bạc thân hờn khóc…

Trường hận nỗi mang oán khúc đàn !

 

81.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 05

 

Đọc Xuôi :

Vàng đá luỵ mang lệ hận trường,

Phấn phiền son rã khóc tình vương !

Tàn hoa nhuỵ rũ Kiều đau khổ,

Rẽ Thuý duyên buồn nỗi cảm thương !

Ngang trái mệnh vùi trinh lỡ tiết,

Dở dang đời tủi lược hờn gương !

Trang đài phận bạc thân chìm mộng…

Đàn khúc oán sầu thảm sắc hương !

 

Đọc Ngược :

Hương sắc thảm sầu oán khúc đàn,

Mộng chìm thân bạc phận đài trang !

Gương hờn lược tủi đời dang dở,

Tiết lỡ trinh vùi mệnh trái ngang !

Thương cảm nỗi buồn duyên Thuý rẽ,

Khổ đau Kiều rũ nhuỵ hoa tàn !

Vương tình khóc rã son phiền phấn…

Trường hận lệ mang luỵ đá vàng !

 

82.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 06

 

Đọc Xuôi :

Đàn dang dở mộng luỵ Kiều vương,

Khóc tủi đời đau khúc hận trường !

Tàn nhuỵ thảm duyên buồn rẽ Thuý,

Khổ son chìm phấn rã vùi hương !

Mang tình lỡ phận hờn trinh tiết,

Rũ sắc phiền hoa oán lược gương !

Ngang trái nỗi thân sầu mệnh bạc…

Trang đài lệ cảm đá vàng thương !

 

Đọc Ngược :

Thương vàng đá cảm lệ đài trang,

Bạc mệnh sầu thân nỗi trái ngang !

Gương lược oán hoa phiền sắc rũ,

Tiết trinh hờn phận lỡ tình mang !

Hương vùi rã phấn chìm son khổ,

Thuý rẽ buồn duyên thảm nhuỵ tàn !

Trường hận khúc đau đời tủi khóc…

Vương Kiều… luỵ mộng dở dang đàn !

 

83.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 07

 

Đọc Xuôi :

Đàn đau nỗi cảm khóc tình vương,

Bạc mệnh thân sầu khúc hận trường !

Vàng đá thảm mang đời rũ mộng,

Tiết trinh vùi oán lệ buồn hương !

Tàn hoa nhuỵ rã son hờn phấn,

Tủi phận duyên chìm lược khổ gương !

Dang dở trái ngang phiền Thuý rẽ…

Trang đài lỡ sắc luỵ Kiều thương !

 

Đọc Ngược :

Thương Kiều luỵ sắc lỡ đài trang,

Rẽ Thuý phiền ngang trái dở dang !

Gương khổ lược chìm duyên phận tủi,

Phấn hờn son rã nhuỵ hoa tàn !

Hương buồn lệ oán vùi trinh tiết,

Mộng rũ đời mang thảm đá vàng !

Trường hận khúc sầu thân mệnh bạc…

Vương tình khóc cảm nỗi đau đàn !

 

84.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 08

 

Đọc Xuôi  :

Tàn đời Thuý rẽ khóc buồn hương,

Bạc phận thân đau oán hận trường !

Ngang trái mệnh chìm hoa khổ nhuỵ,

Dở dang Kiều thảm nỗi hờn gương !

Mang phiền lược tủi tình duyên rã,

Cảm luỵ son sầu phấn lệ vương !

Vàng đá mộng vùi trinh tiết lỡ…

Trang đài sắc rũ khúc đàn thương !

 

Đọc Ngược :

Thương đàn khúc rũ sắc đài trang,

Lỡ tiết trinh vùi mộng đá vàng !

Vương lệ phấn sầu son luỵ cảm,

Rã duyên tình tủi lược phiền mang !

Gương hờn nỗi thảm Kiều dang dở,

Nhuỵ khổ hoa chìm mệnh trái ngang !

Trường hận oán đau thân phận bạc…

Hương buồn khóc rẽ Thuý đời tàn !

 

85.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 09

 

Đọc Xuôi :

Vương đàn khúc thảm khóc đài trang,

Thuý rẽ buồn duyên luỵ đá vàng !

Thương tủi nỗi hờn son phấn rã,

Cảm sầu  thân lỡ tiết trinh tàn !

Gương vùi lược oán tình dang dở,

Sắc khổ hoa phiền mệnh trái ngang !

Trường hận lệ đau Kiều bạc phận…

Hương chìm nhuỵ rũ mộng đời mang !

 

Đọc Ngược :

Mang đời mộng rũ nhuỵ chìm hương,

Phận bạc Kiều đau lệ hận trường !

Ngang trái mệnh phiền hoa khổ sắc,

Dở dang tình oán lược vùi gương !

Tàn trinh tiết lỡ thân sầu cảm,

Rã phấn son hờn nỗi tủi thương !

Vàng đá luỵ duyên buồn rẽ Thuý…

Trang đài khóc thảm khúc đàn vương !

 

86.- THƯƠNG KIỀU BẠC MỆNH 10

 

Đọc Xuôi :

Hương chìm oán khúc tủi đau đàn,

Mệnh bạc Kiều dang dở trái ngang !

Gương khổ lược phiền trinh tiết luỵ,

Phận hờn duyên rũ sắc hoa tàn !

Vương tình thảm lỡ buồn son phấn,

Khóc lệ vùi mang cảm đá vàng !

Trường hận nỗi thân sầu rẽ Thuý…

Thương đời mộng rã nhuỵ đài trang !

 

Đọc Ngược :

Trang đài nhuỵ rã mộng đời thương,

Thuý rẽ sầu thân nỗi hận trường !

Vàng đá cảm mang vùi lệ khóc,

Phấn son buồn lỡ thảm tình vương !

Tàn hoa sắc rũ duyên hờn phận,

Luỵ tiết trinh phiền lược khổ gương !

Ngang trái dở dang Kiều bạc mệnh…

Đàn đau tủi khúc oán chìm hương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

87.- RẦU RẦU ĐẤT MỘ ĐẠM TIÊN

 

Đọc xuôi :

Rầu rầu đất úa cỏ vàng hoe,

Đó Đạm Tiên kia mộ thấp tè.

Dầu dãi nỗi thương tàn ngọc phấn,

Đắm chìm thân ngụp lặn phòng the !

Nhầu hương sắc rụng xuân tàn héo,

Nát mộng đời rơi lệ sắt se !

Sầu yểu mệnh chôn vùi phận bạc…

Rầu rầu đất úa cỏ vàng hoe !

 

Đọc Ngược :

Hoe vàng cỏ úa đất rầu rầu,

Bạc phận vùi chôn mệnh yểu sầu.

Se sắt lệ rơi đời mộng nát,

Héo tàn xuân rụng sắc hương nhầu !

The phòng lặn ngụp thân chìm đắm,

Phấn ngọc tàn thương nỗi dãi dầu !

Tè thấp mộ kia Tiên Đạm đó…

Hoe vàng cỏ úa đất rầu rầu !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

88.- TIẾNG ĐÀN BẠC PHẬN

 

Đọc Xuôi :

Vương sầu khúc gảy điệu thương tang,

Phận bạc đời mang khổ tiếng đàn.

Hương sắc úa nhầu tơ phím nát,

Gió mưa rời rã nhuỵ hoa tàn.

Sương mờ buốt thảm tình tha thiết,

Nguyệt khuất buồn đau mộng dở dang !

Trường đoạn mệnh Kiều thân tủi nhục…

Gương chìm bể hận khóc đài trang !

 

Đọc Ngược :

Trang đài khóc hận bể chìm gương,

Nhục tủi thân Kiều mệnh đoạn trường.

Dang dở mộng đau buồn khuất nguyệt,

Thiết tha tình thảm buốt mờ sương.

Tàn hoa nhuỵ rã rời mưa gió,

Nát phím tơ nhầu úa sắc hương.

Đàn tiếng khổ mang đời bạc phận…

Tang thương điệu gảy khúc sầu vương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

89.- TIẾC ĐỜI TRINH NỮ KIỀU NHI

 

Đọc Xuôi :

Kiều tiếc thảm thân nát ngọc ngà,

Đắng cay đành tủi thẹn sầu hoa.

Tiêu đời xử nữ lòng chua xót,

Khổ phận duyên tơ mắt ướt nhoà !

Hiu quạnh nỗi buồn đau nghẹn uất,

Thiết tha hồn lạc mộng rời xa.

Yêu thương bể hận tình tê tái…

Kiều lệ oán than khóc vỡ hoà !

 

Đọc Ngược :

Hoà vỡ khóc than oán lệ Kiều,

Tái tê tình hận bể thương yêu.

Xa rời mộng lạc hồn tha thiết,

Uất nghẹn đau buồn nỗi quạnh hiu.

Nhoà ướt mắt tơ duyên nợ khổ,

Xót chua lòng nữ phận đời tiêu.

Hoa sầu thẹn tủi đành cay đắng…

Ngà ngọc nát thân thảm tiếc Kiều !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

90.- HOẠN THƯ GHEN HẬN

 

Đọc Xuôi :

Duyên sầu lửa phựt cháy phừng phừng,

Dạ đổi chồng mê gái kín bưng

Đen trắng rõ dơ tuồng giận quá,

Nhục buồn mang xấu tiếng vang lừng.

Ghen hờn Hoạn quyết tay tàn độc,

Tủi hận Kiều tuôn lệ khốn cùng !

Hèn kém Thúc đau đành gục mặt…

Riêng tình lỗi thẹn khóc phiền chung !

 

Đọc Ngược :

Chung phiền khóc thẹn lỗi tình riêng,

Mặt gục đành đau Thúc kém hèn.

Cùng khốn lệ tuôn Kiều hận tủi,

Độc tàn tay quyết Hoạn hờn ghen !

Lừng vang tiếng xấu mang buồn nhục,

Quá giận tuồng dơ rõ trắng đen.

Bưng kín gái mê chồng dạ đổi…

Phừng phừng cháy phựt lửa sầu duyên !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

91.- KIỀU  NIỆM  TU  ĐỜI

 

Đọc Xuôi :

Kiều tâm ngộ đạo niệm tu đời,

Nghẹn uất thân sầu lệ tả tơi.

Hiu hắt cảnh tình trơ phận bạc,

Tái tê hồn mộng tủi hoa rơi !

Nhiều đau khổ hận lòng tan nát,

Lắm thảm buồn than mệnh rã rời !

Dìu dặt tiếng đàn xưa bỏ dứt…

Kiều tâm ngộ đạo niệm tu đời !

 

Đọc Ngược :

Đời tu niệm đạo ngộ tâm Kiều,

Dứt bỏ xưa… đàn tiếng dặt dìu.

Rời rã mệnh than buồn thảm lắm,

Nát tan lòng hận khổ đau nhiều.

Rơi hoa tủi mộng hồn tê tái,

Bạc phận trơ tình cảnh hắt hiu.

Tơi tả lệ sầu thân uất nghẹn…

Đời tu niệm đạo ngộ tâm Kiều !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

92.- GỤC ĐẦU CHÀNG THÚC…

 

Đọc Xuôi :

Tâm Kỳ Thúc hỡi Thúc Kỳ Tâm,

Thộn mặt bầm gan ruột khóc thầm.

Câm miệng phải đành vâng lệnh vợ,

Gục đầu cam khổ luỵ tình thâm !

Đầm đầm lệ chảy tràn tim máu,

Nghẹn nghẹn lời đau thấu não cân !

Lầm lỗi có đâu Kiều bạc mệnh…

Trâm lìa ngọc hận bể châu trầm !

 

Đọc Ngược :

Trầm châu bể hận ngọc lìa trâm,

Mệnh bạc Kiều đâu có lỗi lầm.

Cân não thấu đau lời nghẹn nghẹn,

Máu tim tràn chảy lệ đầm đầm !

Thâm tình lụy khổ cam đầu gục,

Vợ lệnh vâng đành phải miệng câm !

Thầm khóc ruôt gan bầm mặt thộn…

Tâm Kỳ Thúc hỡi Thúc Kỳ Tâm !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

93.- GIÁC DUYÊN NHẬN KIỀU TU

 

Đọc Xuôi :

Sư bà đức cảm mến thương Kiều,

Lệ thảm đời tan mộng diễm kiều.

Từ bỏ sắc hương theo pháp Phật,

Tĩnh tu dưa muối nhận trưa chiều.

Lư trầm khói diệu thiền sâu lắng,

Kệ thấm kinh huyền tâm độ siêu.

Hư huyễn luỵ trần duyên động chuyển…

Như chân nhập đạo ngộ thương yêu !

 

Đọc Ngược :

Yêu thương ngộ đạo nhập chân như,

Chuyển động duyên trần luỵ huyển hư.

Siêu độ tâm huyền kinh thấm kệ,

Lắng sâu thiền diệu khói trầm lư.

Chiều trưa nhận muối dưa tu tĩnh,

Phật pháp theo… hương sắc bỏ từ.

Kiều diễm mộng tan đời thảm lệ…

Kiều thương mến cảm đức bà sư !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

 

 

94.- UY LINH TỪ HẢI

 

Đọc Xuôi :

Năm năm bạt kiếm hiển uy linh,

Tướng dũng tài danh rõ chiến chinh.

Căm hận quá quan tham dạ ác,

Tóc tang đầy dân khổ hồn kinh !

Đăm đăm khí dũng xoay thời thế,

Rỡ rỡ cờ bay đoạt luỹ thành !

Lầm kế khóc Kiều, thương chết đứng…

Năm năm bạt kiếm hiển uy linh !

 

Đọc Ngược :

Linh uy hiển kiếm bạt năm năm,

Đứng chết, thương Kiều khóc kế lầm.

Thành luỹ đoạt bay cờ rỡ rỡ,

Thế thời xoay dũng khí đăm đăm.

Kinh hồn khổ, dân đầy tang tóc,

Ác dạ tham quan, quá hận căm.

Chiến chinh rõ danh tài dũng tướng…

Linh uy hiển kiếm bạt năm năm.

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

95.- TRỌNG NÁT TAN HỒN

 

Đọc Xuôi :

Hồn tan nát Trọng nhớ thương Kiều,

Luỵ khổ cam tình dang dở yêu.

Son sắt trọn lòng, thôi chịu vỡ,

Xót chua tàn mộng, đớn đau liều !

Chôn đời chịu cảnh buồn ngang trái,

Bán mạng đành thân nhận búa rìu !

Non nươc đắm chìm duyên rẽ Thuý…

Hồn tan nát Trọng nhớ thương Kiều !

 

Đọc Ngược :

Kiều thương nhớ Trọng nát tan hồn,

Thuý rẽ duyên chìm đắm nước non.

Rìu búa nhận thân đành mạng bán,

Trái ngang buồn cảnh chịu đời chôn !

Liều đau đớn, mộng tàn chua xót,

Vỡ chịu thôi, lòng trọn sắt son.

Yêu dở dang tình cam khổ luỵ…

Kiều thương nhớ Trọng nát tan hồn !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

 

96.- TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 01

 

Đọc Xuôi :

Chương đài phận tủi hận tàn đời,

Khổ lụy lòng đau khóc rã rời !

Sương gió lạnh sầu hoa nhụy úa,

Phấn son buồn phủ nắng mưa vùi !

Gương phiền bóng rũ hồn tan nát,

Mệnh trách thân chìm mộng tả tơi !

Hương sắc lỡ duyên tình đoạn đứt…

Thương hờn nỗi thảm lệ đầy vơi !

 

Đọc Ngược :

Vơi đầy lệ thảm nỗi hờn thương,

Đứt đoạn tình duyên lỡ sắc hương !

Tơi tả mộng chìm thân trách mệnh,

Nát tan hồn rũ bóng phiền gương !

Vùi mưa nắng phủ buồn son phấn,

Úa nhụy hoa sầu lạnh gió sương !

Rời rã khóc đau lòng lụy khổ…

Đời tàn hận tủi phận đài chương !

 

97.- TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 02

 

Đọc Xuôi :

Thương lòng nỗi hận khóc đầy vơi,

Khổ luỵ buồn thân mệnh rã rời !

Gương tủi bóng hờn son sắc úa,

Nắng phiền mưa trách phấn hoa vùi !

Hương chìm nhuỵ thảm hồn tan nát,

Mộng lỡ tình đau lệ tả tơi !

Sương gió phủ sầu duyên đoạn đứt…

Chương đài phận rũ lạnh tàn đời !

 

Đọc Ngược :

Đời tàn lạnh rũ phận đài chương,

Đứt đoạn duyên sầu phủ gió sương !

Tơi tả lệ đau tình lỡ mộng,

Nát tan hồn thảm nhuỵ chìm hương !

Vùi hoa phấn trách mưa phiền nắng,

Úa sắc son hờn bóng tủi gương !

Rời rã mệnh thân buồn luỵ khổ…

Vơi đầy khóc hận nỗi lòng thương !

 

98.- TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 03

 

Đọc Xuôi :

Rời rã mộng chìm lạnh gió sương,

Nát tan hồn rũ nhuỵ đài chương !

Vơi đầy luỵ thảm thân hờn mệnh,

Đoạn đứt duyên buồn sắc khổ hương !

Vùi nắng phủ mưa phiền lỡ phận,

Úa hoa sầu bóng trách tàn gương !

Đời tình hận nỗi đau son phấn…

Tơi tả lệ lòng tủi khóc thương !

 

Đọc Ngược :

Thương khóc tủi lòng lệ tả tơi,

Phấn son đau nỗi hận tình đời !

Gương tàn trách bóng sầu hoa úa,

Phận lỡ phiền mưa phủ nắng vùi !

Hương khổ sắc buồn duyên đứt đoạn,

Mệnh hờn thân thảm luỵ đầy vơi !

Chương đài nhuỵ rũ hồn tan nát…

Sương gió lạnh chìm mộng rã rời !

 

99.- TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 04

 

Đọc Xuôi :

Đời buồn hận nát phận đài chương,

Thảm nỗi đau sầu lạnh sắc hương !

Rời rã mệnh tan hồn lỡ mộng,

Tủi phiền thân trách bóng hờn gương !

Vùi mưa nắng rũ chìm son phấn,

Úa nhuỵ hoa tàn phủ gió sương !

Tơi tả khóc duyên tình đoạn đứt…

Vơi đầy lệ khổ luỵ lòng thương !

 

Đọc Ngược :

Thương lòng luỵ khổ lệ đầy vơi,

Đứt đoạn tình duyên khóc tả tơi !

Sương gió phủ tàn hoa nhuỵ úa,

Phấn son chìm rũ nắng mưa vùi !

Gương hờn bóng trách thân phiền tủi,

Mộng lỡ hồn tan mệnh rã rời !

Hương sắc lạnh sầu đau nỗi thảm…

Chương đài phận nát hận buồn đời !

 

100.- TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 05

 

Đọc Xuôi :

Tơi tả nát tình đoạn đứt thương,

Mệnh thân chìm khóc luỵ đài chương !

Vùi mưa nắng phủ hoa sầu nhuỵ,

Trách phấn son tàn sắc lỡ hương !

Đời hận khổ duyên phiền tủi bóng,

Phận buồn đau mộng úa hờn gương !

Vơi đầy nỗi thảm hồn tan rũ…

Rời rã lệ lòng lạnh gió sương !

 

Đọc Ngược :

Sương gió lạnh lòng lệ rã rời,

Rũ tan hồn thảm lệ đầy vơi !

Gương hờn úa mộng đau buồn phận,

Bóng tủi phiền duyên khổ hận đời !

Hương lỡ sắc tàn son phấn trách,

Nhuỵ sầu hoa phủ nắng mưa vùi !

Chương đài luỵ khóc chìm thân mệnh…

Thương đứt đoạn tình nát tả tơi !

 

101.- TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 06 :

 

Đọc Xuôi :

Chương đài lệ rũ hận đầy vơi,

Đoạn đứt tình đau khóc rã rời !

Hương nhụy phủ sầu son phấn tủi,

Sắc hoa tàn úa nắng mưa vùi !

Gương phiền mộng lỡ thân hờn trách,

Bóng luỵ hồn tan mệnh tả tơi !

Sương gió lạnh chìm duyên phận nát…

Thương lòng nỗi khổ thảm buồn đời !

 

Đọc Ngược :

Đời buồn thảm khổ nỗi lòng thương,

Nát phận duyên chìm lạnh gió sương !

Tơi tả mệnh tan hồn luỵ bóng,

Trách hờn thân lỡ mộng phiền gương !

Vùi mưa nắng úa tàn hoa sắc,

Tủi phấn son sầu phủ nhụy hương !

Rời rã khóc đau tình đứt đoạn…

Vơi đầy hận rũ lệ đài chương !

 

102.- TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 07

 

Đọc Xuôi :

Thương buồn nỗi thảm hận tình đời,

Đứt đoạn lòng đau khóc tả tơi !

Hương sắc úa sầu hoa nhụy rũ,

Nắng mưa chìm phủ phấn son vùi !

Gương hờn bóng trách hồn tan nát,

Mộng lỡ thân phiền mệnh rã rời !

Sương gió lạnh tàn duyên lụy khổ…

Chương đài phận tủi lệ đầy vơi !

 

Đọc Ngược :

Vơi đầy lệ tủi phận đài chương,

Khổ lụy duyên tàn lạnh gió sương !

Rời rã mệnh phiền thân lỡ mộng,

Nát tan hồn trách bóng hờn gương !

Vùi son phấn phủ chìm mưa nắng,

Rũ nhụy hoa sầu úa sắc hương !

Tơi tả khóc đau lòng đoạn đứt…

Đời tình hận thảm nỗi buồn thương !

 

103.- TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 08

 

Đọc Xuôi :

Chương đài lệ thảm nỗi đầy vơi,

Hận tủi lòng đau nhuỵ rã rời !

Sương gió phủ buồn son sắc úa,

Nắng mưa hờn lạnh phấn hoa vùi !

Hương chìm mệnh trách hồn tan nát,

Mộng lỡ duyên phiền phận tả tơi !

Thương khổ luỵ thân tình đoạn đứt…

Gương tàn bóng rũ khóc sầu đời !

 

Đọc Ngược :

Đời sầu khóc rũ bóng tàn gương,

Đứt doạn tình thân luỵ khổ thương !

Tơi tả phận phiền duyên lỡ mộng,

Nát tan hồn trách mệnh chìm hương !

Vùi hoa phấn lạnh hờn mưa nắng,

Úa sắc son buồn phủ gió sương !

Rời rã nhuỵ đau lòng tủi hận…

Vơi đầy nỗi thảm lệ đài chương !

 

104.- TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 09

 

Đọc Xuôi :

Thương lòng luỵ thảm khóc sầu đời,

Nhuỵ rũ phiền đau lệ rã rời !

Sương lạnh gió hờn son sắc úa,

Nắng buồn mưa phủ phấn hoa vùi !

Gương tàn bóng trách hồn tan nát,

Phận tủi duyên chìm mệnh tả tơi !

Hương mộng lỡ thân tình đoạn đứt…

Chương đài khổ hận nỗi đầy vơi !

 

Đọc Ngược :

Vơi đầy nỗi hận khổ đài chương,

Đứt đoạn tình thân lỡ mộng hương !

Tơi tả mệnh chìm duyên tủi phận,

Nát tan hồn trách bóng tàn gương !

Vùi hoa phấn phủ mưa buồn nắng,

Úa sắc son hờn gió lạnh sương !

Rời rã lệ đau phiền rũ nhuỵ…

Đời sầu khóc thảm luỵ lòng thương !

 

105.- TỦI PHẬN ĐÀI CHƯƠNG 10

 

Đọc Xuôi :

Đời tủi khóc hoa nhuỵ úa tàn,

Nát lòng đau nỗi thảm đài chương !

Vơi đầy lệ phủ buồn thân mệnh,

Đứt đoạn duyên chìm lạnh gió sương !

Rời rã nắng mưa sầu phận lỡ,

Trách phiền son phấn rũ hồn tan !

Vùi hương sắc hận gương hờn bóng…

Tơi tả mộng tình luỵ khổ thương !

 

Đọc Ngược :

Thương khổ luỵ tình mộng tả tơi,

Bóng hờn gương hận sắc hương vùi !

Tan hồn rũ phấn son phiền trách,

Lỡ phận sầu mưa nắng rã rời !

Sương gió lạnh chìm duyên đoạn đứt,

Mệnh thân buồn phủ lệ đầy vơi !

Chương đài thảm nỗi đau lòng nát…

Tàn úa nhuỵ hoa khóc tủi đời !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

106.- TRỞ LẠI CẦU XƯA

 

Đọc Xuôi :

Đây còn… vẫn rũ liễu bên cầu,
Nhớ mãi xưa… thuyền đâu bến đâu !
Cay đắng, tiếng ngân đàn, điệu cuối,
Tái tê, chiều gợn sóng, giang đầu.
Đầy sông gió lạnh, sầu tha thiết,
Đẫm lệ mi buồn, hận đớn đau !
Thay đổi cuộc đời, thương nước mất…
Cây vàng võ lá, xác xơ màu !

 

 Đọc Ngược :

Màu xơ xác lá võ vàng cây,

Mất nước, thương đời cuộc đổi thay !

Đau đớn, hận buồn, mi lệ đẫm,

Thiết tha, sầu lạnh, gió sông đầy.

Đầu giang sóng gợn, chiều tê tái,

Cuối điệu đàn ngân, tiếng đắng cay !

Đâu bến, đâu thuyền, xưa mãi nhớ…

Cầu bên, liễu rũ vẫn còn đây !

 

  Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

107.- TIẾNG HÁT SẦU THƯƠNG

 

Đọc Xuôi :                      

Sầu thương tiếng hát điệu hờn ca,

Đứt đoạn tình duyên lỡ ngọc ngà !

Dâu bể lụy chìm hương nhạt sắc,

Phấn son vùi đắm nhụy tàn hoa.

Đau lòng lệ thảm đời ngang trái,

Tủi phận thân buồn nỗi thiết tha.

Dầu dãi mệnh vương hồn hận khổ…

Thâu canh khóc lạnh gió mưa nhòa !

 

Đọc Ngược :

Nhòa mưa gió lạnh khóc canh thâu,

Khổ hận hồn vương mệnh dãi dầu !

Tha thiết nỗi buồn thân phận tủi,

Trái ngang đời thảm lệ lòng đau.

Hoa tàn nhụy đắm vùi son phấn,

Sắc nhạt hương chìm lụy bể dâu.

Ngà ngọc lỡ duyên tình đoạn đứt…

Ca hờn điệu hát tiếng thương sầu !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

108.- KHÓC TÌNH THƠ

 

Đọc Xuôi :

Thơ tình khóc thảm bể chìm hoa,

Phận bạc đời tan nát ngọc ngà.

Mơ mộng úa tàn son phấn rữa,

Nhớ nhung hờn tủi sắc hương nhòa !

Mưa buồn lụy khổ niềm cay đắng,

Gió lạnh sầu thương nỗi thiết tha.

Thờ thẫn mắt vương hồn nghẹn uất…

Tơ lòng hận rũ lệ chan hòa !

 

Đọc Ngược :

Hòa chan lệ rũ hận lòng tơ,

Uất nghẹn hồn vương mắt thẫn thờ.

Tha thiết nỗi thương sầu lạnh gió,

Đắng cay niềm khổ lụy buồn mưa.

Nhòa hương sắc tủi hờn nhung nhớ,

Rữa phấn son tàn úa mộng mơ.

Ngà ngọc nát tan đời bạc phận…

Hoa chìm bể thảm khóc tình thơ !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

109.- HẬN BUỒN CHIẾN BẠI

 

Đọc Xuôi :

Tơ lòng thảm lệ máu trào tuôn,

Nước mất đời thương nỗi hận buồn.

Mờ mịt gió tàn thân bại chiến,

Tả tơi mưa lạnh xác vùi chôn.

Cờ rơi khóc tủi rầu binh giáp,

Súng gãy hờn đau xót lũy đồn.

Thờ thẫn trí sầu mang nhục quốc…

Thơ nhầu nát mộng rã tan hồn !

 

Đọc Ngược :

Hồn tan rã mộng nát nhầu thơ,

Quốc nhục mang sầu trí thẫn thờ !

Đồn lũy xót đau hờn gãy súng,

Giáp binh rầu tủi khóc rơi cờ !

Chôn vùi xác lạnh mưa tơi tả,

Chiến bại thân tàn gió mịt mờ !

Buồn hận nỗi thương đời mất nước…

Tuôn trào máu lệ thảm lòng tơ !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

110.- NGỌN TÌNH SẦU

 

Đọc Xuôi :

Luân trầm phủ sóng ngọn tình sầu !

Sạch rữa thôi, lòng hận bể dâu.

Tâm tĩnh, tạo duyên đời ngẩm ngán,

Đức tu, tìm lý đạo vời sâu.

Thân hờn nhục luyến tham vàng bạc,

Trí khổ buồn mê, đắm ngọc châu

Nhân nghĩa dựng gầy… mau bỏ dứt…

Luân trầm, phủ sóng ngọn tình sầu !

 

Đọc Ngược :

Sầu tình ngọn sóng phủ trầm luân,

Dứt bỏ mau… gầy dựng nghĩa nhân.

Châu ngọc đắm mê buồn khổ trí,

Bạc vàng tham luyến nhục hờn thân !

Sâu vời đạo lý tìm tu đức,

Ngán ngẩm đời duyên tạo tĩnh tâm.

Dâu bể hận lòng thôi rữa sạch…

Sầu tình ngọc sóng phủ trầm luân !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

111.- SAO MÃI CÚI LÒN ?

 

Đọc Xuôi :

Tầu quân phỉ đỏ, giặc phương Đông,

Khiếp Đảng Hồ kinh, hãi sợ lòng !

Trao hiến biển rừng, đem đảo tặng,

Oán hờn non nước, bán dâng sông.

Đau buồn cảnh khổ, thương nòi giống,

Thích khoái quan tham, luyến bạc đồng.

Sao mãi cúi lòn, ơi Cộng Việt ! ?

Sầu dân với nhục,  biết cùng không ?

 

Đọc Ngược :

Không cùng biết nhục với dân sầu !

Việt Cộng ơi !  lòn cúi mãi sao ?

Đồng bạc luyến tham, quan khoái thích,

Giống nòi thương khổ, cảnh buồn đau !

Sông dâng, bán nước non hờn oán,

Tặng đảo, đem rừng biển hiến trao.

Lòng sợ hãi kinh, Hồ Đảng khiếp…

Đông phương giặc đỏ, phỉ quân Tầu !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

112.- XUÂN TÀN KHÓC THÁNG TƯ ĐEN

 

Đọc Xuôi :

Xuân tàn khóc thảm cảnh nhà tan !

Nước mất buồn thương lệ chứa chan.

Dân ý nghịch… già Hồ tặc ác,

Đất lòng đau… phỉ Cộng tà gian !

Quân hùng lớp lớp chôn tù ngục,

Tướng nhục hàng hàng rớt mật gan !?

Luân chuyển thế tình chua xót quá…

Xuân tàn khóc thảm cảnh nhà tan !                                                  

 

Đọc Ngược :

Tan nhà cảnh thảm khóc tàn xuân !

Quá xót chua tình thế chuyển luân.

Gan mật rớt hàng hàng nhục tướng,

Ngục tù chôn lớp lớp hùng quân !

Gian tà Cộng phỉ… đau lòng đất,

Ác tặc Hồ già… nghịch ý dân !

Chan chứa lệ thương buồn mất nước…

Tan nhà cảnh thảm khóc tàn xuân !

 

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

 

113- TỦI LIỄU ĐÀI TRANG

 

Đọc Xuôi :

Trang đài liễu tủi khóc buồn hoa !

Phước bạc đời đau xót ngọc ngà.

Ngang trái nỗi sầu tim vỡ nát,

Đắng cay tình hận máu chan hòa.

Đàn rơi phím giận lòng tê tái,

Lược trách gương hờn lệ thiết tha.

Tàn rữa phấn son chìm khổ bể…

Tan hồn mộng rũ sắc hương nhòa !

 

Đọc Ngược :

Nhòa hương sắc rũ mộng hồn tan,

Bể khổ chìm son phấn rữa tàn.

Tha thiết lệ hờn gương trách lược,

Tái tê lòng giận phím rơi đàn.

Hòa chan máu hận tình cay đắng,

Nát vỡ tim sầu nỗi trái ngang.

Ngà ngọc xót đau đời bạc phước…

Hoa buồn khóc tủi liễu đài trang !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

114.- BẠC PHƯỚC ĐÀI TRANG

 

Đọc Xuôi :

Tha thiết nỗi đời giận trái ngang,

Đắng cay tình bạc phước đài trang.

Hoa buồn rũ liễu hồn tan nát,

Phấn tủi hờn son sắc rữa tàn.

Ngà ngọc xót đau lòng vỡ mộng,

Lược gương sầu khổ bể chìm hương.

Hòa chan máu hận tim tê tái…

Nhòa khóc lệ rơi phím trách đàn !

 

Đọc Ngược :

Đàn trách phím rơi lệ khóc nhòa,

Tái tê tim hận máu chan hòa.

Hương chìm bể khổ sầu gương lược,

Mộng vỡ lòng đau xót ngọc ngà.

Tàn rữa sắc son hờn tủi phấn,

Nát tan hồn liễu rũ buồn hoa.

Trang đài phước bạc tình cay đắng…

Ngang trái giận đời nỗi thiết tha !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

115.- RŨ CHÌM HOA

 

Đọc Xuôi :               

Trang đài xót liễu rũ chìm hoa,

Bể khổ đời tê tái ngọc ngà.

Đàn giận phím rơi tình vỡ nát,

Lược hờn gương trách lệ chan hòa.

Tàn son sắc tủi lòng cay đắng,

Rữa phấn hương sầu mộng thiết tha.

Ngang trái nỗi đau buồn bạc phước…

Tan hồn khóc hận máu tim nhòa !

 

 Đọc Ngược

Nhòa tim máu hận khóc hồn tan,

Phước bạc buồn đau nỗi trái ngang.

Tha thiết mộng sầu hương phấn rữa,

Đắng cay lòng tủi sắc son tàn.

Hòa chan lệ trách gương hờn lược,

Nát vỡ tình rơi phím giận đàn.

Ngà ngọc tái tê đời khổ bể…

Hoa chìm rũ liễu xót đài trang !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

116.- XÓT NGỌC NGÀ

 

Đọc Xuôi :                 

Trang đài tủi liễu trách hờn hoa,

Phước bạc tình đau xót ngọc ngà.

Đàn giận phím sầu tim vỡ nát,

Lệ rơi lòng hận máu chan hòa.

Tàn son khổ phấn hồn tê tái,

Rũ lược buồn gương nỗi thiết tha.

Ngang trái khóc đời cay đắng mộng…

Tan chìm bể rữa sắc hương nhòa !

 

Đọc Ngược

Nhòa hương sắc rữa bể chìm tan,

Mộng đắng cay đời khóc trái ngang.

Tha thiết nỗi gương buồn lược rũ,

Tái tê hồn phấn khổ son tàn.

Hòa chan máu hận lòng rơi lệ,

Nát vỡ tim sầu phím giận đàn.

Ngà ngọc xót đau tình bạc phước…

Hoa hờn trách liễu tủi đài trang !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

117.- BIỂN DẬY PHƯƠNG ĐÔNG

 

Đọc Xuôi :

Đông phương biển dậy, sóng trùng trùng,

Chệt phỉ mưu đồ trận bão giông.

Cùng tột ác tâm, tham chiếm đảo,

Hiểm sâu gian kế, dựng ngăn sông.

Ngông cuồng giặc Hán, loài thâm độc,

Khiếp nhược quân Hồ, lũ bại vong !

Hung bạo Cộng Tàu, gây họa chiến…

Đông phương biển dậy, sóng trùng trùng !

 

Đọc Ngược :

Trùng trùng sóng dậy biển phương đông,

Chiến họa gây, Tàu cộng bạo hung.

Vong bại lũ Hồ, quân nhược khiếp,

Độc thâm loài Hán, giặc cuồng ngông.

Sông ngăn, dựng kế gian sâu hiểm,

Đảo chiếm, tham tâm ác tột cùng.

Giông bão trận đồ, mưu phỉ Chệt…

Trùng trùng sóng dậy biển phương đông !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

118.- PHƯỢNG KHÓC HÈ

 

Đọc Xuôi :

Hè khóc Phượng xưa… “hạ biếc” hờn,

Cảm thương giờ cách biển rời non !

Ve sầu lối cũ, chiều tanh vắng,

Bóng lạnh đường xưa, cảnh lẻ đơn.

Me gãy, gió tàn, cây úa lá,

Liễu vờn, tơ rã, phấn nhầu son.

Tre buồn, trúc giận, nàng cay đắng…

Kề má hận chia… biệt hải sơn !

 

Đọc Ngược :

Sơn hải biệt chia… hận má kề,

Đắng cay nàng giận trúc buồn tre.

Son nhầu phấn rã, tơ vờn liễu,

Lá úa cây tàn, gió gãy me.

Đơn lẻ cảnh xưa, đường lạnh bóng,

Vắng tanh chiều cũ, lối sầu ve.

Non rời, biển cách, giờ thương cảm…

Hờn “biếc hạ” xưa… Phượng khóc hè !

 

 Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (15/6/2011)

 

119.- GIAN TÀ VIỆT CỘNG

 

Đọc Xuôi :

Gian tà Việt Cộng, lũ vong nô,

Nước bán…quân bây chính Cáo Hồ !

Ngang ngược bọn quan tham tặc đảng,

Bạo hung bầy giặc loạn dâm đồ.

“Oan Dân” khổ mất tiêu nhà đất,

“Cán Cộng” vui đào cướp mả mồ.

Than oán đất kêu, trời thảm khốc…

Gian tà Việt Cộng, lũ vong nô !

 

Đọc Ngược :

Nô vong lũ Cộng, Việt tà gian,

Thảm khốc trời kêu, đất oán than.

Mồ mả cướp đào, vui “Cộng Cán”,

Đất nhà tiêu mất, khổ “Dân oan”.

Đồ dâm loạn giặc, bầy hung bạo,

Đảng tặc tham quan, bọn ngược ngang.

Hồ Cáo chính bây, quân bán nước…

Nô vong lũ Cộng, Việt tà gian !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

120.- HỎI SẮC KHÔNG ?

 

Đọc Xuôi :

Xưa đất quê trời nhớ lão ông…

Khóc thương lòng hận núi buồn sông.

Tơ chùng phím gãy đàn tê tái,

Bóng xế thân sầu nỗi quạnh mông.

Hờ hững mộng tàn phai tóc bạc,

Hắt hiu đời nuối tiếc xuân hồng.

Thơ hờn giọng lạt cười quên lãng…

Tu học đạo thiền hỏi sắc không ?

 

Đọc Ngược :

Không sắc hỏi thiền đạo học tu ?

Lãng quên cười lạt giọng hờn thơ.

Hồng xuân tiếc nuối đời hiu hắt,

Bạc tóc phai tàn mộng hững hờ.

Mông quạnh nỗi sầu thân xế bóng,

Tái tê đàn gãy phím chùng tơ.

Sông buồn núi hận lòng thương khóc…

Ông lão nhớ trời quê đất xưa !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (2014)

 

121.- TÌNH MA CHƯƠNG ĐÀI

 

Đọc Xuôi :

Chương đài nhớ vị ngọt thanh trà,

Mến tưởng người xưa nhụy nát hoa.

Gương vỡ bóng tàn thân héo liễu,

Phấn vùi son lạnh tuyết nhờn da !

Hương lưu luyến mộng… là kia đấy…

Sắc đắm say lòng… vậy đó ra…

Vương vấn mãi đời mơ vọng ảo…

Thương mình nghĩ vướng lụy tình ma !

 

Đọc Ngược :

Ma tình luỵ vướng nghĩ mình thương,

Ảo vọng mơ đời mãi vấn vương.

Ra đó vậy lòng say đắm sắc,

Đấy kia là mộng luyến lưu hương.

Da nhờn tuyết lạnh vùi son phấn,

Liễu héo thân tàn bóng vỡ gương.

Hoa nát nhuỵ xưa người tưởng mến…

Trà thanh ngọt vị nhớ đài chương !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (18-09-2014)

 

122.- LÒNG SAY VỌNG ẢO…

 

Đọc Xuôi :

Sương chiều thấm đượm nước thanh trà,

Vắng lạnh đêm buồn rũ lá hoa

Đàn vọng tiếng thơ hòa dịu nhạc

Má ươm mầu nắng ửng hồng da

Hương chan chứa đấy còn đây chứ ?

Ngọc chuốt trau là phải đó ra !

Thương nhớ mãi lòng say vọng ảo…

Vương đời hận lụy mộng tình ma !

 

Đọc Ngược :

Ma tình mộng luỵ hận đời vương,

Ảo vọng say lòng mãi nhớ thương.

Ra đó phải là trao chuốt ngọc,

Chứ đây còn đấy chứa chan hương.

Da hồng ửng nắng mầu ươm má,

Nhạc dịu hoà thơ tiếng vọng đàn.

Hoa lá rũ buồn đêm lạnh vắng…

Trà thanh nước đượm thắm chiều sương !

18/9/2014

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

123.- CHAO ÔI… MẮT LỆ !

 

Đọc Xuôi :

Đau buồn nỗi khổ… chịu lăm lăm,

Ngược ngược kia đời hận tháng năm.

Dào dạt sóng trôi thuyền lạnh lạnh.

Dập dồn mưa đẫm tuyết căm căm.

Nao nao gió cảm lòng tê tái.

Lớp lớp mây tàn sắc tối tăm.

Trào nghẹn tiếng than sầu ngất ngất…

Chao ôi… khóc lệ mắt đăm đăm !

 

Đọc Ngược :

Đăm đăm mắt lệ khóc… ôi chao !

Ngất ngất sầu than tiếng nghẹn trào.

Tăm tối sắc tàn mây lớp lớp,

Tái tê lòng cảm gió nao nao.

Căm căm tuyết đẫm mưa dồn dập,

Lạnh lạnh thuyền trôi sóng dạt dào.

Năm tháng hận đời kia… ngược ngược…

Lăm lăm… chịu khổ nỗi buồn đau !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

124.- CHẲNG VƯỚNG

 

Đọc Xuôi :

Bầu lưng rượu thoảng gió hiu hiu,

Khoái cảm đời vui đẹp nắng chiều.

Dâu bể hận vùi tan khổ nhục,

Nước non tình đượm thấm thương yêu.

Đau sầu lụy vướng thân tàn héo,

Vọng tưởng lầm mơ bóng diễm kiều.

Dầu dãi nỗi lo buồn tóc trắng…

Đâu vì đắm sắc luyến lòng xiêu !

 

Đọc Ngược :

Xiêu lòng luyến sắc đắm vì đâu ?

Trắng tóc buồn lo nỗi dãi dầu.

Kiều diễm bóng mơ lầm tưởng vọng,

Héo tàn thân vướng lụy sầu đau.

Yêu thương thấm đượm tình non nước,

Nhục khổ tan vùi hận bể dâu.

Chiều nắng đẹp vui đời cảm khoái…

Hiu hiu gió thoảng rượu lưng bầu !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

125.- KHẼ GỌI THẦM THAN !…

 

Đọc Xuôi :

Chao ôi tiếng khẽ… gọi thầm than !

Ngẫm ngán bao trò… lắm trái ngang.

Nào có thật nào… duyên hận nợ ?

Mãi còn luôn mãi… nhạc yêu đàn.

Sao đành thế đấy… đành chia cách ?

Vậy phải là chăng… phải dở dang !

Dào dạt sóng trôi… đời ngược gió…

Chao ôi tiếng khẽ… gọi thầm than !

 

Đọc Ngược :

Than thầm gọi khẽ… tiếng ôi chao !

Gió ngược đời trôi… sóng dạt dào !

Dang dở phải chăng… là phải vậy ?

Cách chia đành đấy… thế đành sao !

Đàn yêu nhạc mãi… luôn còn mãi,

Nợ hận duyên nào… thật có nào.

Ngang trái lắm trò… bao ngán ngẫm…

Than thầm gọi khẽ… tiếng ôi chao !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

126.- THÁNG TƯ SẦU KHÓC BUỒN XUÂN !

 

(Để tưởng niệm Quốc Hận 30-4-1975)

 

Đọc Xuôi : Tháng Tư Sầu !

Xuân buồn khóc thảm, Tháng Tư sầu,

Máu lệ tuôn trào sóng bể dâu.

Nhân thế hỡi !  nhà tan ruột xót !

Đất trời ôi ! nước mất lòng đau !

Luân trầm cảnh khốn, đời than oán,

Uất hận dân oan, nỗi thét gào !

Bần khổ sống thương hờn nhục quốc…

Xuân buồn khóc thảm, Tháng Tư sầu !

 

Đọc Ngược : Khóc Buồn Xuân !

Sầu tư… tháng thảm, khóc buồn xuân,

Quốc nhục hờn thương sống khổ bần !

Gào thét nỗi oan, dân hận uất,

Oán than đời khốn, cảnh trầm luân !

Đau lòng mất nước, ôi trời đất,

Xót ruột tan nhà, hỡi thế nhân !

Dâu bể sóng trào tuôn lệ máu…

Sầu tư… tháng thảm, khóc buồn xuân !

 

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (1984)

Advertisements